แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
   หลักสูตร : ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า)

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
104101 หลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
    4 (4-0-8)
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
 CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104108 หลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
    4 (4-0-8)
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
105101 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102113 เคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
    4 (4-0-8)
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
    1 (0-3-0)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
103141 วิธีเชิงสถิติ
 STATISTICAL METHODS
    3 (3-0-6)
105102 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105201 พื้นฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักฟิสิกส์
 BASIC COMPUTER PROGRAMMING FOR PHYSICISTS
    4 (4-0-8)
105202 คณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์
 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS
    4 (4-0-8)
105211 กลศาสตร์คลาสสิค 1
 CLASSICAL MECHANICS I
    4 (4-0-8)
105215 อุณหพลศาสตร์
 THERMODYNAMICS
    4 (4-0-8)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
 ADVANCED CALCULUS
    4 (4-0-8)
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
 DIFFERENTIAL EQUATIONS I
    4 (4-0-8)
105212 กลศาสตร์คลาสสิค 2
 CLASSICAL MECHANICS II
    4 (4-0-8)
105213 แม่เหล็กไฟฟ้า 1
 ELECTROMAGNETISM I
    4 (4-0-8)
105291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 1
 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY I
    2 (0-6-1)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105214 แม่เหล็กไฟฟ้า 2
 ELECTROMAGNETISM II
    4 (4-0-8)
105233 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
 INTRODUCTION TO ASTRONOMY
    4 (4-0-8)
105261 ทัศนศาสตร์
 OPTICS
    4 (4-0-8)
105292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับกลาง 2
 INTERMEDIATE PHYSICS LABORATORY II
    2 (0-6-1)
114100 กีฬาและนันทนาการ
 SPORT AND RECREATION
    2 (1-2-4)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105316 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 STATISTICAL PHYSICS
    4 (4-0-8)
105317 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 BASIC ELECTRONICS
    4 (2-6-4)
105321 กลศาสตร์ควอนตัม 1
 QUANTUM MECHANICS I
    4 (4-0-8)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105322 กลศาสตร์ควอนตัม 2
 QUANTUM MECHANICS II
    4 (4-0-8)
105351 ฟิสิกส์สสารควบแน่นเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO CONDENSED MATTER PHYSICS
    4 (4-0-8)
105392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ระดับสูง 1
 ADVANCED PHYSICS LABORATORY I
    2 (0-6-1)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
 SCIENCE COLLOQUIUM
    1 (1-0-6)
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105371 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น
 INTRODUCTION TO NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
    4 (4-0-8)
105391 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
105395 โครงงาน
 PROJECT
    3 (0-9-0)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105491 สหกิจศึกษา
 COOPERATIVE EDUCATION
    8 (0-0-0)
105492 โครงการวิจัย
 RESEARCH PROJECT
    8 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
105493 สัมมนาฟิสิกส์
 PHYSICS SEMINAR
    1 (1-0-6)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  1  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.