0  
 
 
ข่าวประกาศ
       นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ
               โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้
               โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป
ดังนี้
                  1) ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)      2) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
                  3) การถอนรายวิชา Online (ติด W)     [=คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม=]

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ! หลักเกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563
นักศึกษาที่มีหนี้สิน คงค้างกับทางมหาวิทยาลัย เช่น ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา เงินยืมฉุกเฉิน รวมทั้งค่าปรับชำระเงินล่าช้า และหนี้สินอื่นๆ เป็นต้น นักศึกษาต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2563 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก Lock ลงทะเบียน [รายละเอียดตามไฟล์แนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2564
 2.นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลาระหว่าง สอบกลางภาค และประจำภาค หมวดศึกษาทั่วไป รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 202xxx
    สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอแจ้งนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลาระหว่าง สอบกลางภาค และประจำภาค ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รหัสวิชาขึ้นต้นด้วย 202xxx (ทุกรายวิชา) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งสาขาวิชาฯ มีกำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1 ดังนี้ เวลา 08.30-12.00 น. สอบกลางภาค  เวลา 13.00-16.30 น. สอบประจำภาค
    ทั้งนี้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอลาระหว่างสอบที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงจะสามารถเข้าห้องได้สอบในวันและเวลาดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นคำร้อง ควรอ่านก่อนกรอกข้อมูล มีคำชี้แจง ดังนี้
1.ขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลลงใน Google Drive เพื่อเข้าสอบในวันและเวลาดังกล่าวก่อน ระบบฯ จะปิดรับข้อมูลในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 18.00 น.
2.หลังสิ้นสุดการสอบ ให้นักศึกษานำหลักฐานมายื่นภายหลัง วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 14.00 น. ณ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 3 อาคารวิชาการ 1
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2564
 3.ประกาศ! เปลี่ยนแปลงปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2563
เปลี่ยนแปลงปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน [รายละเอียดตามไฟล์แนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2564
 4.ประกาศการเลือกสาขาวิชาของนักศึกาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B63XXXXX
การเลือกหลักสูตรสำหรับนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส B63XXXXX
ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิธีการเลือกหลักสูตรทาง internet ได้ที่นี่...
1. วิธีการเลือกหลักสูตร internet
2. การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 B63XXXXX
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2564
 5.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 6.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2563 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพถ่ายบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร มาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2564
 7.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เลื่อนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563ฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เลื่อนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 และปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563
- เลื่อนการสอบประจำภาคไปเป็นวันที่ 1 - 5 และ 8 - 10 มีนาคม 2564
- ขยายเวลาการถอนรายวิชา (ติด W) ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 ไปเป็นวันที่ 22 มีนาคม 2564
[คลิกดูรายละเอียดประกาศ] [คลิกดูรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2564
 8.นักศึกษาที่มีเงินที่จะต้องได้รับคืนจากส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
เช่น เงินประกันทั่วไป เงินลดรายวิชา เป็นต้น ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม => [แบบฟอร์มขอเลขที่บัญชีนักศึกษาเพื่อคืนเงินให้แก่นักศึกษา]
[คลิ้กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   8 กุมภาพันธ์ 2564
 9.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2563
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2563
- เปลี่ยนแปลงปฏิทินการทดสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2563 – สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564)
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2563 (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2564
 10.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   22 มกราคม 2564
 11.Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์ ณ วันที่ 10 ม.ค.2564
Zoom I.D. ของห้องเรียนออนไลน์
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2564
 12.ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ตารางสอน ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูลที่ปรากฎยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2564
 13.ด่วนที่สุด! ขั้นตอนการชำระเงิน (กรณีมีค่าปรับชำระเงินล่าช้า)
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กรณีนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ล่าช้า และมีค่าปรับการชำระเงินล่าช้า นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ ขั้นตอน [ตามเอกสารแนบ]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2563
 14.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 15.ปฏิทินกำหนดการส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษาปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาตามเอกสารแนบ -> [คลิกตรวจสอบปฏิทิน]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 16.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ (ที่มิใช่นักศึกษาทุน)
2. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน
3. ปฎิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
4. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 (แผนที่ 1) (แผ่นที่ 2) (เปลี่ยนแปลงปฏิทินแพทย์ปี 2)
5. ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2563
 17.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 18.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 19.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [2549] [2563]
06 : ประกาศ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
07 : ประกาศ วิศวกรรมพรีซิชั่น
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 20.ดาว์นโหลด แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินที่มหาวิทยาลัยได้
แบบฟร์อม ใบรับเงิน สำหรับนักศึกษา ที่ไม่สามารถมาติดต่อรับเงินเป็นเงินสด ที่ส่วนการเงินและบัญช๊ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ [รายละเอียดแบบฟอร์ม ตามแนบ]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2563
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.