คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 1784/2561
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561


เพื่อให้การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 และ 1-2, 5-7 พฤศจิกายน 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1594/2561 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 และการเสนอชื่อของสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันและเวลาดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบ ไม่น้อยกว่า 30 นาที ที่กองอำนวยการสอบ เพื่อที่จะได้รับมอบหมายภารกิจต่อไป สำหรับกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายให้คุมห้องสอบซ้ำซ้อน เมื่อหมดคาบการสอบให้อยู่รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ให้เสนอชื่อบุคคลอื่น มาทำหน้าที่ แทนต่อคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และกรณีที่มีการคุมสอบแทนกันโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ และมติที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ยังมีกรรมการ บางท่านที่ยังแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561

 (ลงนาม) สันติ แม้นศิริ
(ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.