ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
2 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
3 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
4 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
5 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
6 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
7 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
8 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
9 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
10 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
11 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
12 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
13 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
14 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
15 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
16 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
17 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
18 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
19 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
20 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
21 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
22 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
23 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
24 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
25 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
26 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
27 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
28 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
29 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
30 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
31 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
32 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
33 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
34 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
35 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
36 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
37 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
38 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
39 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
40 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
41 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
42 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
43 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
44 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
45 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
46 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
47 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
48 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
49 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
50 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
51 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
52 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
53 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
54 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
55 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
56 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
57 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
58 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
59 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
60 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
61 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
62 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
63 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
64 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
65 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
66 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
67 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
68 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
69 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
70 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
71 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
72 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
73 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
74 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
75 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
76 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
77 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
78 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
79 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
80 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
81 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
82 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
83 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
84 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
85 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
86 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
87 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
88 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
89 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
90 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
91 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
92 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
93 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
94 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
95 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
96 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
97 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
98 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
99 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
100 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
101 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
102 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
103 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
104 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
105 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
106 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
107 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
108 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
109 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
110 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
111 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
112 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
113 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
114 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
115 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
116 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
117 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
118 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
119 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
120 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
121 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
122 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
123 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
124 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
125 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
126 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
127 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
128 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
129 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
130 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
131 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
132 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
133 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
134 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
135 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 618346 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LAWS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ