ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
2 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
3 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
4 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
5 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
6 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
7 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
8 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
9 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
10 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
11 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
13 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
14 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
16 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
17 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
18 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
19 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
20 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
21 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
22 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
23 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
24 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
25 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
26 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
27 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
28 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
29 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
30 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
31 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
32 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
33 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
34 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
35 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
36 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
37 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
38 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
39 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
40 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
41 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
42 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
43 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
44 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
45 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
46 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
47 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
48 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
49 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
50 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
51 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
52 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
53 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
54 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
55 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
56 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
57 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
58 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
59 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
60 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
61 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
62 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
63 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
64 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
65 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
66 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
67 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
68 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
69 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
70 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
71 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
72 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
73 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
74 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
75 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
76 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
77 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
78 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
79 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
80 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
81 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
82 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
83 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
84 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
85 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
86 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
87 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
88 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
89 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
90 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
91 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
92 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
93 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
94 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
95 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
96 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
97 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
98 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
99 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
100 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
101 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
102 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
103 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
104 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
105 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
106 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
107 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
108 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
109 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
110 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
111 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
112 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
113 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
114 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
115 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
116 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
117 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
118 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
119 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
120 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
121 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
122 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
123 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
124 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
125 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
126 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
127 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
128 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
129 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
130 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
131 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY