ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
2 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
3 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
4 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
5 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
6 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
7 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
8 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
9 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
10 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
11 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
12 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
13 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
14 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
15 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
16 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
17 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
18 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
19 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
20 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
21 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
22 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
23 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
24 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
25 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
26 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
27 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
28 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
29 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
30 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
31 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
32 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
33 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
34 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
35 B5461370 นางสาวพัชรินทร์ อินเคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
36 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
37 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
38 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
39 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
40 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
41 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
42 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
43 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
44 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
45 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
46 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
47 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
48 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
49 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
50 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
51 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
52 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
53 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
54 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
55 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
56 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
57 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
58 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
59 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
60 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
61 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
62 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
63 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
64 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
65 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
66 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
67 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
68 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
69 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
70 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
71 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
72 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
73 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
74 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
75 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
76 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
77 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
78 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
79 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
80 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
81 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
82 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
83 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
84 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
85 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
86 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
87 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
88 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
89 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
90 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
91 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
92 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
93 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
94 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
95 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
96 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
97 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
98 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
99 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
100 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
101 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
102 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
103 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
104 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
105 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
106 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
107 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
108 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
109 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
110 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
111 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
112 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
113 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
114 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
115 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
116 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
117 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
118 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
119 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
120 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
121 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
122 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
123 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
124 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
125 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
126 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
127 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
128 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
129 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
130 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
131 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
132 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
133 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
134 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
135 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
136 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
137 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
138 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
139 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
140 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
141 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
142 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
143 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
144 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
145 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
146 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
147 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
148 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
149 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
150 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
151 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
152 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
153 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
154 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
155 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
156 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
157 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
158 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
159 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
160 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
161 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
162 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
163 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
164 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
165 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
166 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
167 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
168 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
169 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
170 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
171 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
172 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
173 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
174 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
175 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
176 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
177 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
178 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
179 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
180 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
181 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
182 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
183 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
184 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
185 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
186 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
187 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
188 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
189 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
190 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
191 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
192 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
193 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
194 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
195 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
196 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
197 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
198 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
199 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
200 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
201 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
202 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
203 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
204 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
205 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
206 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
207 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
208 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
209 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
210 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
211 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
212 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
213 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
214 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
215 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
216 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
217 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
218 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
219 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
220 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
221 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
222 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
223 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
224 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
225 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
226 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
227 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
228 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
229 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
230 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
231 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
232 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
233 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
234 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
235 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
236 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
237 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
238 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
239 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
240 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
241 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 617323 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY