ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION
2 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION
3 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION
4 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 301101 AGRICULTURAL ORIENTATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ