ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5670123 นายปณพันธ์ จันทรทีประ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
2 B5770199 นายทรงสิทธิ์ แห้วเพ็ชร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
3 B5770243 นายมโนมัย โพธิ์คล้าย INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
4 B5770250 นายภูมิภัทร กล้าหาญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
5 B5770595 นางสาวปรัชญาภรณ์ ยันตะบุษย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
6 B5770762 นายธนา จันทราช INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
7 B5770915 นายชติภูมิ ชาญชัยภูวดล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
8 B5771028 นายสุรศักดิ์ ศรีดาแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
9 B5771097 นายเฌอ แก้วนุ่น INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10 B5771653 นางสาวประภัสสร สิงห์ซอม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
11 B5771691 นางสาวเรณุกา อึ้งทรงตระกูล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
12 B5771820 นายพีรวัฒน์ สมตน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
13 B5771912 นายสุเมธ กระแสโสม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
14 B5771950 นางสาวชุติกาญจน์ เชิงชวโน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
15 B5772155 นายเดชบดินทร์ อินทรมณเฑียร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
16 B5773770 นางสาวพัชรี พรหมทันใจ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
17 B5773954 นางสาวเหมสุดา เห็มทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
18 B5773961 นางสาวชลันดา แจ่มวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
19 B5774128 นายธนกิจ เชวงวงศ์สิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
20 B5774487 นางสาวพรพิมล พรมเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
21 B5774500 นายนุมาน อาเซ็งบาราแม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
22 B5870141 นางสาวจินต์จุฑา ไผ่โคกสูง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
23 B5870226 นายอนุกรน์ บุญธรรม INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
24 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
25 B5870295 นางสาวเสาวลักษณ์ ปานแก้ว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
26 B5870325 นางสาวศิริลักษณ์ โซ่เงิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
27 B5870349 นายรัชชานนท์ โขศิริเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
28 B5870356 นางสาวกนกวรรณ สายเพชร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
29 B5870363 นายวัชรพันธ์ แสงเพ็ชร INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
30 B5870370 นายหฤษฎ์ เนาว์ช้าง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
31 B5870400 นางสาวศศิวิมล นวลจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
32 B5870417 นางสาวสุชาษิณี ใจดี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
33 B5870424 นางสาวธิติยา พึ่งอินทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
34 B5870462 นายรักเกียรติ อ่อนวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
35 B5870486 นายกษิดิศ เจืออรุณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
36 B5870493 นางสาวปิยภรณ์ สิทธิพัฒน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
37 B5870523 นางสาวพิมพ์ชนก กุลเพ็ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
38 B5870530 นางสาวอนงค์นาถ แซะจอหอ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
39 B5870585 นายธีรพล พลดอน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
40 B5870592 นางสาวจริยา สุนันทิพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
41 B5870608 นางสาววริศรา ไชยวงษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
42 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
43 B5870653 นายพีรพล พาขุนทด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
44 B5870677 นางสาวปัทมวรรณ เตียนพลกรัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
45 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
46 B5870752 นายเกดิต สื่อกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
47 B5870776 นายอภิเชษฐ์ หงษา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
48 B5870783 นายจิรายุ ศรีชัยรมย์รัตน์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
49 B5870790 นางสาวจีรนัย พรหมเทพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
50 B5870806 นางสาวนุศรา อนันตวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
51 B5870820 นางสาวนรินธร อังสิทธากุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
52 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
53 B5870899 นางสาวปิยะภรณ์ พนมเริงไชย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
54 B5870912 นางสาวสุกัญญา แซ่เลี้ยง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
55 B5870950 นางสาวทราย ปิ่นเงิน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
56 B5870967 นางสาวปัทมาวรรณ เถาว์พันธ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
57 B5870998 นางสาวรติรัตน์ มั่งเรืองสกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
58 B5871001 นายพัชร จงวัฒนะประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
59 B5871032 นายศักดิ์ดา วรรณสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
60 B5871049 นายสัณหณัฐ หลวงเทพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
61 B5871056 นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
62 B5871070 นายศักดิพัฒน์ เตียวศิริทรัพย์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
63 B5871094 นางสาววรดา ผงโนนแดง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
64 B5871117 นางสาววรรณพร สิงห์ขาว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
65 B5871148 นางสาวอนุธิดา สีนาด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
66 B5871162 นางสาวฉัตรกมล ป้องเขตต์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
67 B5871193 นายสุวจักร กิติศรีวรพันธุ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
68 B5871209 นายเกริกชัย อัศวเกษมสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
69 B5871230 นางสาวอมิตา โตมาซา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
70 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
71 B5871339 นางสาวสุมาลี สาวิกัน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
72 B5871346 นางสาววชิรา ยอยรู้รอบ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
73 B5871407 นางสาวสรัลยา แจวศรีทอง Not Yet Specified 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
74 B5871421 นางสาวปทุมรัตน์ ปาสาจัง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
75 B5871469 นางสาวบุญชนก ศิริโส INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
76 B5871544 นายณภัทร พิพิธกุล Not Yet Specified 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
77 B5871582 นางสาวทัณฑิมา เพียงกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
78 B5871667 นางสาวศิริรัตน์ ไม่หวั่น INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
79 B5871735 นางสาวธนัชชา พุ่มโพธิสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
80 B5871773 นางสาวฐิติญาภา มุ่งคุณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
81 B5871780 นางสาวปริยากร จันทรานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
82 B5871810 นางสาวสุดารัตน์ ประสมมูล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
83 B5871872 นางสาวณัฐวดี ทัดใหม่ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
84 B5871957 นางสาวฐิติชญา กลอนกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
85 B5873487 นางสาวสุดากาญจน์ ทาบุราณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
86 B5873494 นางสาวปวันรัตน์ เพียรกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
87 B5873517 นางสาวอาริษา แสงนาโก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
88 B5873555 นายหฤษฎ์ แสงพระจันทร์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
89 B5873616 นายธนพันธ์ ชูวงศ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
90 B5873739 นางสาวปิยะธิดา พิมาน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
91 B5873821 นายอติรุจ ขุมกระโทก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
92 B5873845 นายภานุวัฒน์ มหานิล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
93 B5873920 นายภัทรพงศ์ พรประสิทธิ์ Not Yet Specified 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
94 B5873951 นายทวีทรัพย์ มะสิโกวา INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
95 B5873975 นายรัตนากร ศรีรอด INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
96 B5874088 นางสาวอชิรญา นรานุภาพ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
97 B5874712 นายรัฐพงษ์ สกุลกลาง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
98 B5874729 นายอนรรฆพล ปรีชานนท์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
99 B5874736 นายไผทชนม์ คำมี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
100 B5874767 นางสาวภาวิตา มงคลอำนวย INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
101 B5874798 นายธนภัทร ทองโชติ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
102 B5874828 นางสาวชุลีพร ไชยสน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
103 B5874842 นางสาวมาริษา โมรานอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
104 B5973606 นายกษิดิศ เกิดสาท Not Yet Specified 1 10 1 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
105 B5973613 นายภาคิน เจียมเจริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
106 B6075620 นางสาวธณัฎฐา เที่ยงธรรม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 204403 INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ