ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5252398 นายสุกฤษฏิ์ นวลตาล ANIMAL PRODUCTION TECH 1 W 1 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
2 B5381524 นางสาวจุไรพร ภูจอมผา SPORTS SCIENCE 1 10 0 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
3 B5431090 นายธนาธิป พรมจันทึก Electronic Engineering 1 10 1 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
4 B5481828 นางสาวอริสรา หุ่นวัน SPORTS SCIENCE 1 10 0 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
5 B5482528 นายสุภัทรชัย เหลืองภักดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
6 B5502646 นางสาวภิรมณ สถิตรัมย์ ME 1 10 1 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
7 B5578047 นายพิเชษฐ์ ฤวัฒนะ INFORMATION SCIENCE 1 40 1 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
8 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน SPORTS SCIENCE 1 10 0 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
9 B5584048 นายทรงศักดิ์ นามโคตร SPORTS SCIENCE 1 60 0 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ