ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5962686 นางสาวปิ่นสุดา คงทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B6063474 นางสาวธัญญารัช ชูสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B6064990 สิบเอกหญิงสโรชินี หลีประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ