ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5962167 นางสาวไปรมาศ สันทาลุนัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B6063269 นางสาวช้องณางค์ ลอยเลื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B6063429 นางสาวเกศินี โกรพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B6064372 นางสาวสุรีย์นิภา ถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B6064846 นางสาวสุดารัตน์ ชาณะพต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B6064877 นางสาวเจนจิรา ไพเราะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B5961528 นางสาวอมรพรรณ โพธิ์นาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B5961764 นางสาวอรวรรณ นุชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B5961894 นางสาวบุณยทิต ทองสุขฐานิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B5961986 นางสาวกัลยกร นาคสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B5962518 นางสาววิชุดา ฝาชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B5962693 นายเจริญชัย โพธิ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B5962877 นางสาวเจนิตา งานสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B5962907 นางสาวดุสิตา ศิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B5963218 นางสาววทันยา อนันตภักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B5963256 นางสาวสุวนันท์ บุญคง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B5963300 นางสาวธนวรรณ แผงมล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B5963430 นายอธิชา นาคะพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B5963461 นางสาวจิราภรณ์ จวงจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B5963515 นายชานนท์ บุญชื่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B5963676 นายภักติดล กอสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B5963874 นางสาวนันทิยา ฤทธิ์แขก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B6063238 นางสาวทิวาพร ยศปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B6063245 นางสาวปรารถนา วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B6063290 นางสาวเยาวเรศ กันภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B6064228 นางสาวกรองเเก้ว ไชยพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B6064242 นางสาวสิตานันท์ เอี่ยมเศรษฐกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B5961993 นางสาวทวีทรัพย์ สุกแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B5962082 นางสาวฉัตรธิดา จันมะณีย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B5962303 นายอปินโย มาตราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B5962372 นางสาวผุสชา จองทองหลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B5962464 นางสาวหนึ่งฤทัย เนียมหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B5962570 นางสาวจิรวรรณ ทุทุมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B5962679 นางสาววลัยลักษณ์ จงหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B5962754 นางสาวปรีชญา อึงรัตนากร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B5962785 นางสาวจิตติมา เพิ่มจัตุรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B5963522 นางสาวธนัญญา ดีการนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B6065492 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B5961429 นางสาวลัดดาวัลย์ ครสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B5961559 นางสาวศุภลักษณ์ คำใส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B5961627 นางสาวศรัญญา บุญทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B5961641 นางสาวรัชรีย์ ทองภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B5961740 นางสาวนุสบา กุดหินนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B5961757 นางสาวภูริชญามญชุ์ ศรีนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B5962204 นางสาวณัฐชนิดา ภิญโญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B5962235 นางสาวภัทรลดา จักรชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B5962242 นางสาวชลนิดา ดุงสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B5962310 นางสาววาสนา เชาว์แล่น ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B5962327 นางสาวฐิดาภรณ์ พันสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B5963003 นายธันวา บำรุงศิลป์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B5963164 นางสาวทิพย์สุดา บรรจงใจหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B5963225 นางสาวนิศาชล มูลนันท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B5963584 นางสาวทิพวัลย์ ทองรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B6063306 นางสาวมณีรัตน์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B6063658 นางสาวกนกพรรณ หมื่นกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B6063719 นางสาวสุดารัตน์ พรสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B6063818 นางสาวอรดา สินธุรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B6065157 นางสาวพุทธรักษา จิตรชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B6063450 นางสาวนันทิยา ศิลป์ชัยเสรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B6063573 นางสาวปิยฉัตร กลิ่นมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B6063603 นางสาวมนรดา เมณกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B6063764 นางสาวกัณยานัฐ เอื้อยฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B6063771 นางสาวสุพัตรา กุญแจทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
135 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
136 B6063849 นางสาวจุฑาพร จุฑาพัฒนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
137 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
138 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
139 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
140 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
141 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
142 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
143 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
144 B6064785 นางสาวกัญญาณัฐ สีวันนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
145 B6064808 นางสาวทัศยามล วงศาสตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
146 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
147 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
148 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
149 B6065003 นายพีรพัฒน์ ทองขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
150 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
151 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
152 B6065652 นางสาวอณิสตา มาลินี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
153 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
154 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
155 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
156 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
157 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
158 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
159 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
160 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
161 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
162 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
163 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
164 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
165 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
166 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
167 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
168 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
169 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
170 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
171 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
172 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
173 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
174 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
175 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
176 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
177 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
178 B6063252 นางสาวภคนันท์ คำนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
179 B6063337 นางสาวกัญญาพัชร บุญเครือบ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
180 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
181 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
182 B6063863 นางสาวกชกร นวนฉิมพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
183 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
184 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
185 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
186 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
187 B6064235 นางสาวภาวินี เทพจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
188 B6064259 นางสาวพิมพญา พิมพ์พา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
189 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
190 B6064341 นายกิตตินันท์ ทาดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
191 B6064662 นางสาวศดานันท์ แก้วกลม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
192 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
193 B6064921 นางสาวศิริรัตน์ มูลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
194 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
195 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
196 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
197 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
198 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
199 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
200 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
201 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
202 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
203 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
204 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
205 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
206 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
207 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
208 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
209 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
210 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
211 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
212 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
213 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
214 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
215 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
216 B6063351 นางสาวรศิกาญจน์ อินธนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
217 B6063481 นางสาวอภิญญา มณีรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
218 B6063498 นายวุฒิภัทร ศรีพระจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
219 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
220 B6063610 นางสาวอรทัย ชัยสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
221 B6063689 นางสาวมณฑาทิพย์ ธนาวิชิตฤกษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
222 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
223 B6063726 นางสาวขวัญฤดี อินแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
224 B6063733 นางสาวศิริลักษณ์ ทุมไมล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
225 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
226 B6063917 นางสาวปริศนา เสนาวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
227 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
228 B6063948 นางสาวกุลจิรา ปังศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
229 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
230 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
231 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว ENVIRONMENTAL HEALTH 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
232 B6064105 นางสาวสาวิกา วรรณขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
233 B6064112 นางสาวมณฑิรา พิมพิศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
234 B6064198 นางสาวจันทิมา ภูมิกระจ่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
235 B6064815 นางสาวยลดา พาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
236 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
237 B6065089 นายพิริยพงษ์ อู่จอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
238 B6065119 นายชวนากร ทรวงโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
239 B6065331 นางสาวภาวิดา อุ่นรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
240 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
241 B6065638 นางสาวอชิรญา มหาหงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 7 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
242 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
243 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
244 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
245 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
246 B5962020 นางสาวปณิดา นารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
247 B5962037 นางสาวอธิชา ชูมล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
248 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
249 B5963041 นางสาวอรวรรณ ล้ำเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
250 B5963133 นางสาวนันทนัช จิตจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
251 B5963201 นางสาวสุภาวนา มีชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
252 B5963317 นางสาวยลดา ภูมิรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
253 B5963393 นางสาวพัชรินทร์ เลาะสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
254 B5963577 นางสาวจุรีภรณ์ ขอหมั่นกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
255 B5963836 นางสาวชัญญา พริกไทยวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
256 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
257 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
258 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
259 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
260 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
261 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
262 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
263 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
264 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
265 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
266 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
267 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
268 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
269 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
270 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
271 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
272 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
273 B6064150 นางสาวมัญชริน ไชยปราณี ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
274 B6064280 นางสาวอนงค์นาฎ โคตรสา ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
275 B6064310 นางสาวณภัทร สุทธิวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
276 B6064419 นางสาวนุศรา ไพสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
277 B6064471 นางสาวประภัสสร ซอนทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
278 B6064532 นายกิตติบดินทร์ เงินสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
279 B6064563 นางสาวเกวลิน ยอดนครจง ENVIRONMENTAL HEALTH 8 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
280 B6064617 นางสาวฐิติพร มาบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
281 B6064631 นางสาวจารุวรรณ เพิ่มเพียรสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
282 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
283 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
284 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
285 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 8 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
286 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
287 B5962594 นางสาวอนุลักษณ์ ปิ่นชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
288 B5962631 นางสาวสายไหม ทองทับพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
289 B5963065 นางสาวชวาลา ตีตรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
290 B5963621 นางสาวศุภิสรา สืบกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
291 B5963904 นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
292 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
293 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
294 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
295 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
296 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
297 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
298 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
299 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
300 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
301 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
302 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
303 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
304 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
305 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
306 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
307 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
308 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
309 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
310 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
311 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
312 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
313 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
314 B6064396 นางสาวกัญญาณัฐ ปล้องไม้ ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
315 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
316 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
317 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
318 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
319 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
320 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
321 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
322 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
323 B6065256 นางสาวศิริพร ไหมทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
324 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย ENVIRONMENTAL HEALTH 9 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
325 B6065324 นางสาวกนกพร จำปาศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
326 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
327 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
328 B6065508 นางสาววิไลพร แสงสว่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
329 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
330 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
331 B6065607 นางสาวปัทมาภรณ์ พุ่มแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
332 B6065621 นางสาวจันทรรัตน์ เหมือนตา ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
333 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 9 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY