ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B5863327 นางสาวเนตรนภา ยวนหมื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B5862429 นางสาวยุรดา ภัทระชัยกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B5863839 นางสาววัชราภรณ์ ช่วยค้ำชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B5864041 นางสาวพิกุลทอง เตาเมา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B5568970 นางสาวรวีวรรณ ฉ่ำกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B5862368 นางสาวสุนิสา สุขชะอม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B5862436 นายกนก ปิ่นทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B5863440 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเฉลิม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B5863587 นางสาวณัฐมล ทับโนนทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B5861996 นายสุรดิษ นามมา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
135 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
136 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
137 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
138 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
139 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
140 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
141 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
142 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
143 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
144 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
145 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
146 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
147 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
148 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
149 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
150 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
151 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
152 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
153 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
154 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
155 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
156 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
157 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
158 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
159 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
160 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
161 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
162 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
163 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
164 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
165 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
166 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
167 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
168 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
169 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
170 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
171 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
172 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
173 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
174 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
175 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
176 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
177 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
178 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
179 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
180 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
181 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
182 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
183 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
184 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
185 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
186 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
187 B5861637 นางสาวจุฑามาศ งุ้มโภคา ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
188 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
189 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
190 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
191 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
192 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
193 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
194 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
195 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
196 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
197 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
198 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
199 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
200 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
201 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
202 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
203 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
204 B5862870 นางสาวสุจิตรา มีโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
205 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
206 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
207 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
208 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
209 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
210 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
211 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
212 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
213 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
214 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
215 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
216 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
217 B5661671 นางสาวปิยะพร พลกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
218 B5663040 นางสาวศศิธร ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
219 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
220 B5760879 นางสาวนูรยีฮาน ดอเลาะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
221 B5763504 นางสาวนันทนา โต๊ะประดู่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
222 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
223 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
224 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
225 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
226 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
227 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
228 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
229 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
230 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
231 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
232 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
233 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
234 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
235 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
236 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
237 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
238 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
239 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
240 B5863907 นางสาวอิสรา สุมรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
241 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
242 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
243 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
244 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY