ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5560936 นางสาวศิริวรรณ สิมสวัสดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5961375 นางสาวเสาวลักษณ์ พุทธจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B5961405 นางสาวนันทพร บุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B5961443 นางสาวสุนิสา มัตตะเดช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B5961481 นางสาวสุพรรณี ตอนโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B5961498 นางสาวอาทิตยา โจทะนัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B5961511 นางสาวศุภิสรา จวงจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B5961610 นางสาวนภาพร ปานบุดดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B5961788 นางสาวปริดาลัก ศิริจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B5961801 นายนัฐวุฒิ อุดานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B5961863 นางสาวศิริวรรณ ภัทรกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B5962044 นางสาวปริยาพร ครองตาเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B5962068 นางสาวธัญวรัตน์ ตู้ทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B5962129 นางสาวศิริลักษณ์ ปานน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B5962259 นางสาวเจนจิรา สังขมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B5962334 นางสาวอุษณีย์ ศรีรัตนสุคนธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B5962341 นางสาวกชพร นวลจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B5962358 นางสาวสุดารัตน์ เศรษชัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B5962433 นางสาวสุนันทา เขียวบุญแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B5962440 นางสาววรรณสว่าง ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B5962501 นางสาวพรวิไล ผลพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B5962648 นางสาวกิติลักษฌ์ เลิกนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B5962662 นางสาวธัญญา วรรณประภา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B5962709 นางสาววรัชยา เลิศธัญญาลักษณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B5962747 นางสาวนพสุคนธ์ สีนาค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B5962860 นายนรินทร์ นิราชโศรก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B5962983 นางสาวณัฐริกา ผะกาทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B5963140 นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B5963249 นายคชานนท์ คำเปล่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B5963287 นางสาวรัตติยา บุษบารัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B5963492 นางสาวภูวิศา มณีประพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B5963560 นางสาวนัฐกานต์ มีชำนาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B5963645 นางสาววรรณิสา กาวกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B5963713 นางสาวจิรดา คล่องขยัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B5961399 นางสาวกัญญารัตน์ ศักดิ์กำปัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B5961450 นางสาวเบญจมาภรณ์ จงกลนิธารณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B5961504 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เฉียบแหลม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B5961573 นางสาวอาทิตยา บุตรแดงน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B5961597 นางสาวเพ็ญนภา ส่งศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B5961603 นางสาวพรพรรณ ภูเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B5961672 นายอภินันท์ แดงมณี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B5961719 นางสาวพรชิตา พูลผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B5961726 นางสาวมาลัย โสขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B5961733 นางสาวธัญญ์นิภา อุ่นทวง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B5961825 นางสาวรมิตา กองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B5961870 นางสาวอัมพร สะอาดจันดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B5961924 นางสาวสกาวรัตน์ คำนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B5961948 นางสาววรุณี หอมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B5961962 นางสาวนันทวัน ประดับศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B5962051 นางสาวมีนา ชาญสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B5962105 นางสาวชมพูเนกข์ นพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B5962136 นางสาววรรณวิษา ฝีกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B5962143 นางสาวดวงกมล จันทร์แจ่มภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B5962174 นางสาวอรสา กำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B5962273 นางสาวกมลชนก เพียโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B5962365 นางสาวกนกวรรณ ประกลม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B5962532 นางสาววิไลวรรณ บรรเทิงใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B5962839 นายชัยนรินท์ พันธชัยโรจน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B5962846 นางสาวณัชชา ทองวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B5962884 นายคฑายุทธ์ ยศสระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B5962921 นางสาวภาวิตา สิทธิโสภณกำจร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B5962952 นางสาวปาริฉัตร ดูเรืองรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B5962990 นางสาวพิมพ์ใจ งอกโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B5963027 นายสุรเชษฐ์ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B5963485 นางสาวสุกัญญา เดชชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B5963553 นางสาวศรัณยา ปลัดสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B5963614 นางสาวรสิตา จันทสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B5963775 นายเกษมสันต์ มงกุฎเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B5963898 นางสาวศิริลักษณ์ วิฑูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B5961634 นางสาวพิกุลแก้ว ควรดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B5961658 นางสาวจริยา ปลัดขวา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B5961689 นางสาวลลิตา ชัยคำจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B5961702 นางสาวพัณณิตา กมลกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B5961849 นางสาวอริสรา ลัดจะโป๊ะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B5961856 นางสาวพิมลวรรณ วัชรินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B5961979 นางสาวปริมวดี ชมภูศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B5962006 นางสาวหทัยรัตน์ จองทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B5962075 นางสาวกุลภัทร กำแพงใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B5962099 นางสาวพิชญาพร ไชยเสริม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B5962112 นางสาวชนกนันท์ สุขรี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B5962181 นางสาววริศรา งิ้วเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B5962211 นางสาวปาริชาติ คอนพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B5962297 นายจิรพงศ์ ยงยืน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B5962471 นางสาวพรรณนิกร เป็นธุพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B5962488 นางสาวจินตนา เดือนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B5962549 นางสาวอาภัสสรา ชาวเขาดิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B5962723 นางสาวบุษบา ตุ้มนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B5962730 นางสาวนงค์ลักษณ์ จิตรซื่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B5962914 นางสาวอำไพ โอ่งอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B5962969 นายชาคริต ยุกตานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B5963010 นางสาวพิชญ์ชญาวดี พุทธนิมิตสันติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B5963089 นางสาวธีรตา สุวะขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B5963171 นางสาวพิมพ์ชนิกา วิการะโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B5963195 นางสาววรันธร บึงอ้อ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B5963294 นางสาวพรนิภา ขุนณรงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B5963379 นางสาวนงลักษณ์ จิระอานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B5963416 นางสาวสุวิภาดา เดชา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B5963447 นางสาวอารยพร มีชิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B5963690 นางสาวกิตติพร บุญหาราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B5963737 นางสาวณัฐพิชญ์ รัตนโชติเรืองสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B5963744 นางสาวพิมณภัทร์ แต้วงศ์เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B5963768 นางสาวกรชวัล เข็มทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B5963799 นางสาวธัญรัตน์ เสาสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B5963812 นางสาววีรญา เกี้ยมชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B5762446 นางสาวจริยพร ยุทไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B5961474 นางสาวรัชฏา อยู่ปูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B5961535 นางสาวสุภาวรรณ แก่นพิทักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B5961696 นางสาวอริศโนชา เพ็ญหนู ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B5961795 นางสาววัชรินทร์ ฝองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B5961931 นางสาวสุภาวดี ธีรทองดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B5962389 นายภาณุพงศ์ น้อยบุดดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B5962808 นางสาวศิริรัตน์ มีใบลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B5962815 นางสาวจิดาภา แซ่ลิ้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B5963072 นายธนดล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B5963096 นางสาวชนนิกานต์ เพียรอดวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B5961436 นางสาวบุษกร แครงกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B5961467 นางสาวบุษกร ห้าพุทรา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B5961542 นางสาวสุวรรณา บุญไทยกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B5962013 นางสาวพิมพ์ชนก สวาทห้อง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B5962396 นางสาวนิตยา บุญสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B5962655 นางสาวสุพรรษา ทองคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B5963652 นางสาวนิภาพร เทพสีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B5963683 นางสาวปัทมา คำมี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY