ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5963959 นางสาวอุษา หาแว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5963973 นางสาวพิชญานิน ปราชญ์ศรีภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ