ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5460779 นางสาวอัทธ์อตินุช อาจวิชัยปวรา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B5460786 นางสาวดารณี กล่อมเกษม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B5461158 นายนาวี บทมาตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B5462919 นางสาววรารัตน์ มะลัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B5465439 นางสาวประภัสสร บรรเทาทุกข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B5466887 นางสาวศิริวรรณ ต่างสี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B5563647 นางสาวประภาวดี สระทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B5567102 นายอนุวัฒน์ รดารงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B5760992 นางสาวญาติกา กรมวัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B5761135 นายกัลยกร แย้มโพธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B5761203 นางสาวสินทรัพย์ แสนทวีสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B5761272 นางสาวอุศนา สีทา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B5761340 นางสาวปนัดดา นกพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B5761449 นางสาวภาวิณี ปัญญาละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B5761562 นางสาวรสสุคนธ์ อูมชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B5761647 นางสาวระพีพรรณ สินชู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B5761692 นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B5761838 นางสาวณัฐรดี จำปาทุม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B5761968 นางสาวอุไลพร ประยูรหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B5762019 นายสุริยา นุชเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B5762033 นางสาวปาริชาติ สามเกษร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B5762149 นางสาวมลิวัลย์ จันศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B5762637 นางสาวศศิประภา ศรีชมชื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B5762644 นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B5762712 นางสาวกนกพร เจียรอัศววงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B5762989 นายยศภัทร อรัญศักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B5763177 นางสาวรจเรข พันธะเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B5763184 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B5763191 นางสาวอภัสรา อินทรแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B5763221 นางสาวจิตโสภิญ เง่าเป้ด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B5763399 นางสาวปนัดดา สรรพราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B5663392 นางสาวชิตวรี แดงสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B5760916 นางสาวสุภัทรา จดแตง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B5761128 นางสาวพรสวรรค์ ระลึกดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B5761166 นางสาวรติรส คชเสนีย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B5761173 นางสาวปาริชาติ ประจำเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B5761326 นางสาวมลฑกานต์ ไกรสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B5761371 นางสาวทิตยาพร แลจะบก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B5761388 นายพงษ์สิทธิ์ โพธิ์สุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B5761395 นายศราวุฒิ บานเย็น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B5761401 นางสาวชุติกาญจน์ เสนารินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B5761463 นางสาวมณฑิรา อำนาจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B5761531 นางสาวโชติกา พัฒน์ขาว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B5761807 นายสุกฤษฎิ์ ปะตัง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B5761869 นางสาวสุวรรณา ชำนาญยิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B5761951 นางสาวประกายเพชร จันละคร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B5761999 นางสาวจิราวรรณ คำแหง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B5762163 นางสาวกนกวรรณ สุขยานุดิษฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B5762194 นางสาวอรพรรณ ฟูกโคกสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B5762293 นางสาวปริยา ชำรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B5762309 นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B5762439 นางสาวสมฤทัย พรจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B5762507 นางสาวพฤเมษ ยอดนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B5762545 นางสาววาสนา หาสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B5762552 นางสาววลัยพร ไชยเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B5762583 นางสาวณัฐสิมา ภุมมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B5762590 นางสาวเมธีรัตน์ สินธุเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B5762897 นายธีรพงษ์ ปฐมกัปล์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B5762996 นางสาวณัฐธิดา คลองโนนสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B5763085 นางสาวไพรพร จอมทะรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B5763115 นางสาวอรนุช บุญศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B5760862 นางสาวพรหมพร พูลสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B5761067 นางสาวตรีนภา ทุมจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B5761104 นางสาวจิราพร จอกพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B5761258 นางสาวปิยธิดา หัวนิล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B5761265 นางสาวมณีรัตน์ แก้วระหัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B5761357 นางสาววราภรณ์ ท้วมประถม ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B5761425 นางสาวศศินา ดีดสี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B5761586 นางสาวศิริกัญญา มุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B5761722 นางสาวสุรีพร พิมพ์ชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B5761739 นางสาวรัตนา แมงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B5761753 นางสาวอนันธิญา ดีพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B5761890 นางสาวแพรวนภา เชื้อศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B5762040 นางสาวจุฬารัตน์ หาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B5762064 นางสาววริศรา ดีเจริญไชยะกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B5762101 นางสาวพรรณทิวา นาสมตรอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B5762125 นางสาวณัฐวลี ท้าวแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B5762156 นางสาวธัญสินี ช่วยขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B5762187 นางสาวจันจิรา เอี่ยมสี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B5762217 นางสาวทวีพร ต่อโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B5762224 นางสาวสุประภา จันทร์หม่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B5762262 นางสาวนุจรี คำผาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B5762330 นางสาวฐิติพร นพพะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B5762392 นางสาวกาญจนา บินสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B5762415 นางสาวอภิชญา เกตุค้างพลู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B5762514 นางสาวสุวรรณา เยาะสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B5762798 นางสาวสิรินาถ บุญอินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B5762866 นางสาวนิโลบล ทองคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B5762934 นางสาวสุนทรี มีแสงนิล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B5763153 นางสาวสุกัญญา อินธิเสน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B5763245 นางสาววนิดาภรณ์ พูลสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B5763283 นายธีรนาถ ธงชัยตะนานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B5763511 นางสาวธิดารัตน์ สุปง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B5762132 นายอนิวัต จงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
135 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
136 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
137 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
138 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
139 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
140 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
141 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
142 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
143 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
144 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
145 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
146 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
147 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
148 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
149 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
150 B5466849 นางสาวภัทราภรณ์ แสนคนึง ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
151 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
152 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
153 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
154 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
155 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
156 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
157 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
158 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
159 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
160 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
161 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
162 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
163 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
164 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
165 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
166 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
167 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 5 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
168 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
169 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
170 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
171 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
172 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
173 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
174 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
175 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
176 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
177 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
178 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
179 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
180 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
181 B5653362 นายเกรียงไกร ตระหง่านศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
182 B5760817 นางสาวพรรณิกา ไกรเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
183 B5760824 นางสาวอภิญญา กาดขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
184 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
185 B5760848 นางสาวเอื้องอุมา สมโสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
186 B5760886 นางสาวพรนภา ฝั่นกอก ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
187 B5760923 นายโชติพงศ์ ศรีวงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
188 B5760961 นางสาวนภาไพร ขำรอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
189 B5761005 นางสาวพรชิตา ย่านงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
190 B5761012 นางสาววรินทร เจริญสิงห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
191 B5761029 นางสาวสุจิตรา ฟากวิลัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
192 B5761111 นางสาวอนัญญา เฉลยทัศน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
193 B5761364 นางสาวณัฏฐณิชา แสนคลัง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
194 B5761418 นางสาวปรียานุช อาจวิชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
195 B5761593 นายวิทยาพล ทองรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
196 B5761616 นางสาวชื่นกมล จอมงูเหลือม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
197 B5761623 นางสาวกวิณณา แสงธะนู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
198 B5761708 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
199 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
200 B5761821 นางสาวอัญชญา ชีพไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
201 B5761845 นางสาวดวงใจ กำเนิดภิรา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
202 B5761852 นายพงศธร แก้ววันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
203 B5761876 นางสาวศิรประภา ประดิษฐ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
204 B5761883 นางสาวปิยะพร โมมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
205 B5761944 นางสาวสุดารัตน์ กองสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 1 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
206 B5762071 นายจาตุรงค์ ลาภเกิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
207 B5762385 นายอภิเดช บุตรโคตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
208 B5762569 นายศรายุทธ งามคง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
209 B5762750 นายยงยุทธ ผดุงโชค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
210 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
211 B5762910 นายนฤภัทร ฆารพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 3 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
212 B5763061 นางสาวเกศมณี แก้วบาง ENVIRONMENTAL HEALTH 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
213 B5763498 นายไชยวัฒน์ รัฐวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 6 0 110206 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY