ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5610358 นายสันติ ยาเคน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
2 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี CE 1 10 1 105102 PHYSICS II
3 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
4 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
5 B5707720 นางสาวปราณปิยา กาญจนโกมล Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
6 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
7 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
8 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
9 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 3 105102 PHYSICS II
10 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
11 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา CME 1 10 1 105102 PHYSICS II
12 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
13 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
14 B5906628 นางสาวจุฑามาศ สินถาวร Geological Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
15 B5908882 นางสาวจริญา ชาเนตร CME 1 10 1 105102 PHYSICS II
16 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
17 B5909636 นางสาววิรากานต์ ศรีวิชัย Geological Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
18 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ Environmental Engineering 1 60 1 105102 PHYSICS II
19 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
20 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
21 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
22 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก ChemE 1 60 1 105102 PHYSICS II
23 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต CME 1 10 1 105102 PHYSICS II
24 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
25 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
26 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
27 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
28 B6001254 นายจักรพงษ์ สวัสดิ์ศรี Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
29 B6001292 นายจักราวุธ เห็มดี N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
30 B6001414 นางสาวเสาวนีย์ สนนอก CPE 1 10 3 105102 PHYSICS II
31 B6001469 นางสาวอัมพร ดวงศิริ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
32 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
33 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
34 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
35 B6001681 นางสาวพนัชกร อับดุลเลาะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
36 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
37 B6001810 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก N/A 1 10 3 105102 PHYSICS II
38 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
39 B6001971 นายชิษณุพงศ์ สีหามา N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
40 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
41 B6002220 นายณัฐพล ประเสริฐหล้า N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
42 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
43 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
44 B6002350 นางสาววรัญญา เติมดี N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
45 B6002404 นางสาวอาทิตยา มังคะโล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
46 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
47 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
48 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
49 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
50 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
51 B6002756 นายธนา หันตะ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
52 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
53 B6002848 นายสรุจ ป่งกวาน N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
54 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา Geological Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
55 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
56 B6003432 นางสาวธีรดา แซ่หว้า N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
57 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
58 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
59 B6003494 นางสาวริมเหนือ โตจีน N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
60 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
61 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
62 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
63 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
64 B6003968 นางสาวศศิวิภา แก้วประเสริฐ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
65 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
66 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
67 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
68 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 105102 PHYSICS II
69 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
70 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
71 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
72 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
73 B6004576 นางสาวศรีวิสา ธรฤทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
74 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
75 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
76 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
77 B6004927 นางสาวโชติกา เสริมศิริ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
78 B6004941 นางสาววราพร แก้วลาด Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
79 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
80 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
81 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
82 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
83 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
84 B6005535 นางสาวโศรยา นนทา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
85 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
86 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
87 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
88 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
89 B6005948 นางสาวสุพัตรา นามา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
90 B6006013 นายกิตติ โลชา N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
91 B6006044 นางสาวสุขสวัสดิ์ สำรวมสุข CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
92 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
93 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
94 B6006150 นายสมรักษ์ มีมาก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
95 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
96 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร Environmental Engineering 1 W 3 105102 PHYSICS II
97 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
98 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
99 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
100 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
101 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
102 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
103 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
104 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
105 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
106 B6007133 นายสุจริต สุดตานา N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
107 B6007157 นางสาวศุภัสศร บุญชื่น N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
108 B6007225 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
109 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
110 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
111 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
112 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
113 B6007379 นายคทาวุธ อัครชัยมงคล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
114 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
115 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
116 B6007621 นางสาวสิรินยา กิ่งจันมน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
117 B6007652 นายศุภวิชญ์ มาริชิน Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
118 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
119 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
120 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
121 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี Automotive Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
122 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
123 B6007850 นายพลธณรัฐ ชำนาญสิงห์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
124 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
125 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
126 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
127 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
128 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
129 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน CPE 1 10 1 105102 PHYSICS II
130 B6008062 นางสาวฐนิชา พุ่มบัว Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
131 B6008185 นางสาวรุ่งทิวา เก่งกว่าสิงห์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
132 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
133 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
134 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
135 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
136 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 105102 PHYSICS II
137 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
138 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
139 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
140 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
141 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
142 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
143 B6009304 นางสาวสโรชา โบประทอง CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
144 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
145 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
146 B6009403 นางสาวภาวดี ฝอยทอง N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
147 B6009458 นายสุระรัถ ศรีเหรา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
148 B6009588 นางสาววิศิษฏ์พร ธนสรสมบัติ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
149 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
150 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
151 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
152 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
153 B6009793 นางสาววริศรา มาตย์นอก CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
154 B6010034 นายสุกรีชัย โลนุช N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
155 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
156 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
157 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
158 B6010287 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
159 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
160 B6010324 นางสาวปนัทดา นวลจันทร์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
161 B6010355 นายรุ่งเรือง แปเมืองปัก Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
162 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
163 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 W 3 105102 PHYSICS II
164 B6010560 นางสาวพิชชารัตน์ แดงสด Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
165 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
166 B6010614 นางสาวญาสุมินทร์ ปัตนาถา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
167 B6010843 นายประภาส สุริยะมาตย์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
168 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
169 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
170 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
171 B6011765 นางสาวปาณิสรา ผมงาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
172 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
173 B6011888 นายวงศกร โชติดี N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
174 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
175 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
176 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
177 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์ ME 1 10 3 105102 PHYSICS II
178 B6012243 นายธีรัช แสนสุข Electronic Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
179 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
180 B6012472 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
181 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
182 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
183 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
184 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
185 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
186 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
187 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
188 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
189 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
190 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
191 B6013110 นายศิวโรจน์ ลุนทา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
192 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
193 B6013141 นางสาววริษา หมายประโคน Geological Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
194 B6013189 นายพิเชษฐ์ ภิระบรรณ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
195 B6013257 นายวัชระกร สุวรรณบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
196 B6013264 นายชาติตระการ คำแก้ว CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
197 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ TCE 1 10 3 105102 PHYSICS II
198 B6013462 นายกีรติ ศรีสม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
199 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
200 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
201 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
202 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
203 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
204 B6013769 นายพิชัย กาจิก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
205 B6013882 นายปภณ ดวงศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
206 B6014018 นายสุธินันท์ เขาแก้ว Electronic Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
207 B6014025 นางสาวสุดารัตน์ โมธรรม TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
208 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
209 B6014308 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
210 B6014483 นางสาวศันสนีย์ ภู่ดาย Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
211 B6014537 นายปรมินทร์ ป้อมสนาม EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
212 B6014575 นางสาววันเพ็ญ ภาพขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
213 B6014698 นายธนวัฒน์ พงษ์ธานี N/A 1 60 1 105102 PHYSICS II
214 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
215 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
216 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
217 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 105102 PHYSICS II
218 B6015121 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
219 B6015305 นายณัฐพงษ์ พูนทรัพย์ CPE 1 10 3 105102 PHYSICS II
220 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
221 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
222 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
223 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
224 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
225 B6015725 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ N/A 1 W 0 105102 PHYSICS II
226 B6015770 นายปิยวัตร พิมพ์ศรี N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
227 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
228 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
229 B6016142 นายณัฐพงษ์ พบพิมาย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
230 B6016555 นางสาวจารุวรรณ สำราญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
231 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
232 B6016647 นางสาวมุฑิตา บุญล้อม TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
233 B6016661 นางสาวอริตา พับจัตุรัส TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
234 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
235 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
236 B6017316 นางสาวธนกร ทิลารักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
237 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
238 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
239 B6017750 นางสาวจารุณี จุลละนันท์ Agricultural and Food Engineering 1 60 0 105102 PHYSICS II
240 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
241 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
242 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
243 B6018078 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์ Geological Engineering 1 60 0 105102 PHYSICS II
244 B6018450 นายมนต์ชัย เมลานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
245 B6018474 นางสาวจิราพร วรสุข CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
246 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
247 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
248 B6018863 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
249 B6019082 นายรชต คัมภิรานนท์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
250 B6019327 นางสาวพรธีรา พุฒขุนทด N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
251 B6019525 นายธนากร พิมวงค์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
252 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
253 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
254 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 1 10 3 105102 PHYSICS II
255 B6019785 นายชิณวัฒน์ พยัฆมะเริง Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
256 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
257 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
258 B6019983 นายอนุชา ภูธรมิตร N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
259 B6020057 นายทวิช จงพินิจ Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
260 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
261 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
262 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
263 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย TCE 1 10 3 105102 PHYSICS II
264 B6020705 นายธัญเทพ เม้าบำรุง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
265 B6020859 นางสาวนิชาภา เพ็ชรเกื้อ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
266 B6020972 นางสาววชิราภรณ์ ไทยพัฒนกิจ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
267 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
268 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
269 B6021337 นางสาวเพ็ญนภา ภูภักดี N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
270 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
271 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
272 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ IE 1 10 3 105102 PHYSICS II
273 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
274 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
275 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
276 B6021962 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
277 B6022242 นายนวพล ยงยศ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
278 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
279 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
280 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
281 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
282 B6024864 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
283 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
284 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี TCE 1 10 3 105102 PHYSICS II
285 B6025137 นายอรรถชัย กอนรัมย์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
286 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
287 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
288 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
289 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
290 B6025816 นายจิรายุ ตาเตียว N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
291 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
292 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
293 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
294 B6026370 นางสาวภัทรภรณ์พรรณ จันทร์พินิจ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
295 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
296 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
297 B6026868 นายพชรพล รุ่งแสง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
298 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
299 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
300 B6027193 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
301 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ Geological Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
302 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
303 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี CE 1 10 3 105102 PHYSICS II
304 B6027582 นายรังสรรค์ แก้วม่วง Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
305 B6027735 นางสาวสุวนันท์ อ่อนพุทธา N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
306 B6028893 นายเกรียงศักดิ์ ช่างเหล็ก Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
307 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
308 B6029104 นายเกียรติศักดิ์ พลไชยขา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
309 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
310 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
311 B6029401 นายภัทรดนัย โพธิ์ลา N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
312 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
313 B6029654 นายธีรวัต ประทุมวัน Agricultural and Food Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
314 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย Environmental Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
315 B5601028 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
316 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
317 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 3 105102 PHYSICS II
318 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 40 3 105102 PHYSICS II
319 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
320 B5661329 นายพิชิต พลเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
321 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
322 B5705788 นางสาววิไลลักษณ์ ใหญ่สูงเนิน Environmental Engineering 2 40 1 105102 PHYSICS II
323 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร Environmental Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
324 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง ME 2 10 1 105102 PHYSICS II
325 B5752201 นางสาวพัชรวรรณ เจิมขุนทด Environmental Engineering 2 40 1 105102 PHYSICS II
326 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
327 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 3 105102 PHYSICS II
328 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
329 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
330 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
331 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
332 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
333 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
334 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
335 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
336 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
337 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
338 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
339 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 3 105102 PHYSICS II
340 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 40 3 105102 PHYSICS II
341 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
342 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
343 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
344 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105102 PHYSICS II
345 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ CME 2 10 3 105102 PHYSICS II
346 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 10 3 105102 PHYSICS II
347 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
348 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
349 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
350 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
351 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
352 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 105102 PHYSICS II
353 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
354 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
355 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
356 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
357 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 105102 PHYSICS II
358 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 2 10 1 105102 PHYSICS II
359 B5901999 นายอานนท์ บุญเลิศ PE 2 10 1 105102 PHYSICS II
360 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
361 B5907595 นายราเมศวร์ เมฆบุตร CME 2 60 0 105102 PHYSICS II
362 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา Metallurgical Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
363 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
364 B5911264 นางสาวสุนิสา นาวาทอง Environmental Engineering 2 60 1 105102 PHYSICS II
365 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 2 10 1 105102 PHYSICS II
366 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว Environmental Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
367 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล ChemE 2 60 1 105102 PHYSICS II
368 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 2 10 1 105102 PHYSICS II
369 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
370 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา Metallurgical Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
371 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 2 10 3 105102 PHYSICS II
372 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
373 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 2 10 1 105102 PHYSICS II
374 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
375 B5924776 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร ChemE 2 60 1 105102 PHYSICS II
376 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา Metallurgical Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
377 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 3 105102 PHYSICS II
378 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์ Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
379 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
380 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
381 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์ EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
382 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร TCE 2 10 3 105102 PHYSICS II
383 B6001483 นายศุภกร ทาบึงกาฬ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
384 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
385 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
386 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ Geological Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
387 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
388 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
389 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 2 W 0 105102 PHYSICS II
390 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
391 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
392 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
393 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์ Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
394 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
395 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
396 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
397 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
398 B6003517 นายวรากร ยาแปง TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
399 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
400 B6003579 นายกฤษฎา ดอกสันเทียะ N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
401 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
402 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
403 B6003746 นางสาวโสรญา ปัญญาวรชาติ N/A 2 60 1 105102 PHYSICS II
404 B6003814 นางสาวปาริฉัตร ศรีวรสาร N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
405 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
406 B6003920 นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล N/A 2 W 3 105102 PHYSICS II
407 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
408 B6004293 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
409 B6004392 นางสาวเยาวลักษณ์ พืชสิงห์ N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
410 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
411 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง IE 2 10 0 105102 PHYSICS II