ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
2 B5611201 นายนัฐพล คำนวล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 105102 PHYSICS II
3 B5614783 นายประเสริฐ ชุมแวงวาปี CE 1 10 1 105102 PHYSICS II
4 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี GT 1 10 1 105102 PHYSICS II
5 B5700905 นายศรัญยุทธ สอนโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
6 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
7 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ CPE 1 W 1 105102 PHYSICS II
8 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
9 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
10 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 105102 PHYSICS II
11 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง MAE 1 10 1 105102 PHYSICS II
12 B5827312 นายชวพล สืบชมภู MAE 1 10 3 105102 PHYSICS II
13 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ PE 1 60 1 105102 PHYSICS II
14 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
15 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก Metallurgical Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
16 B5901340 นางสาวรุจิรา วิชาพร PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
17 B5901630 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
18 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
19 B5903610 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
20 B5903863 นางสาวปริญญาภรณ์ ศรีดอกจันทร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
21 B5907250 นางสาวมาริสา สายเทพ PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
22 B5910007 นางสาวสุพัตรา เซ็นปักษ์ PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
23 B5912469 นายปรัชญ์ อยู่สุข PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
24 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
25 B5914517 นายณัฐวุฒิ นิยมทอง Agricultural and Food Engineering 1 60 1 105102 PHYSICS II
26 B5915071 นายวิชากร เกตุอภัย PE 1 10 1 105102 PHYSICS II
27 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์ Agricultural and Food Engineering 1 W 1 105102 PHYSICS II
28 B5920174 นายอภิวัฒน์ ประริตะวา Automotive Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
29 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
30 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
31 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 1 W 1 105102 PHYSICS II
32 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
33 B5923441 นายวิษณุ มาบจะบก ChemE 1 10 1 105102 PHYSICS II
34 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
35 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
36 B6001407 นายธรรมสรณ์ สุขสมบัติ CIVIL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
37 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
38 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
39 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
40 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
41 B6002220 นายณัฐพล ประเสริฐหล้า N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
42 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
43 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
44 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
45 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
46 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
47 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
48 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
49 B6007867 นางสาวปิยธิดา มูลตา Electronic Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
50 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร Geological Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
51 B6009090 นางสาวพัสตราภรณ์ น้อยถนอม N/A 1 10 1 105102 PHYSICS II
52 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
53 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
54 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
55 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
56 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
57 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
58 B6010454 นายปฏิภาณ พริกเพริดครบุรี CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
59 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
60 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
61 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
62 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
63 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
64 B6010621 นายสรสิช วัฒนสินธุ์ อิ่มวิเศษ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
65 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
66 B6010669 นายอรรถพล หยิมกระโทก CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
67 B6010683 นายวีรภัทร หล่าธรรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
68 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
69 B6010706 นางสาวพิมพ์นิภา บ่าวเหมือย N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
70 B6010720 นายธนวัฒน์ เกิดตรวจ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
71 B6010737 นายเผ่าสิงห์ ระวิงทอง CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
72 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
73 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
74 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
75 B6010799 นายพลภัทร น้ำทอง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
76 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
77 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
78 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
79 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
80 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
81 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
82 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
83 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
84 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
85 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
86 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
87 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
88 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
89 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
90 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
91 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
92 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
93 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
94 B6011222 นางสาวธนกร บุญยะวัตร Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
95 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
96 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
97 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
98 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
99 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
100 B6011376 นายปิยะพงษ์ แทนไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
101 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
102 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
103 B6011475 นายอนันทพงศ์ บุญผุด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
104 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
105 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 105102 PHYSICS II
106 B6011598 นายสิทธิชัย มูลเสถียร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
107 B6011604 นางสาวยุภเรศ ราชวงค์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
108 B6011635 นายณัฐชนน สมัครการ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
109 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
110 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
111 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
112 B6011734 นายพีระพล ทองนาค CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
113 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
114 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
115 B6011833 นายแดนไทย พิมโชติ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
116 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
117 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
118 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
119 B6011925 นายกฤติน จุดดา CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
120 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
121 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
122 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
123 B6012045 นางสาวมรกต สุขเพสน์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
124 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
125 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
126 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
127 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
128 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
129 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
130 B6012199 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
131 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
132 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
133 B6012328 นายพัสสน จุลนันท์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
134 B6012342 นายสันติสุข หาญไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
135 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
136 B6012380 นางสาวปนัดดา แปลงตัว N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
137 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
138 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
139 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
140 B6012472 นายเกียรติศักดิ์ ทัศสุพล N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
141 B6012489 นายภูวดล เดชาสิทธิ์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
142 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
143 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง IE 1 10 3 105102 PHYSICS II
144 B6012526 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
145 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
146 B6012564 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
147 B6012571 นายภานุวัฒน์ อุบาลี N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
148 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
149 B6012670 นางสาวภัทรศยา เจียวก๊ก EE 1 10 3 105102 PHYSICS II
150 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
151 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
152 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
153 B6012755 นายธนกร รูปสม CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
154 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
155 B6012786 นายประสพโชค สุทธิวงษ์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
156 B6012793 นางสาววรารัตน์ มั่งกิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
157 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
158 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
159 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
160 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
161 B6012892 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ Electronic Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
162 B6012908 นายธนวิชญ์ ศิริ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
163 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
164 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
165 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
166 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
167 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
168 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
169 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
170 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
171 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
172 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
173 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
174 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
175 B6013103 นายลิขสิทธิ์ สว่างแสงวัฒนา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
176 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
177 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
178 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
179 B6013226 นางสาวหยดเทียน นามบุญลือ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
180 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
181 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
182 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
183 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
184 B6013325 นางสาวศศิธร เข็มทอง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
185 B6013332 นายโชคทวี พรหมอารักษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
186 B6013349 นายนัฐพงษ์ สุทธิชาติ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
187 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
188 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
189 B6013400 นายวันอิจญ์ลัล เบญญธาดา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
190 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
191 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
192 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
193 B6013547 นายพงศธร ทองงาม ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
194 B6013561 นายปรมินทร์ ทองรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
195 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
196 B6013585 นายชญานนท์ สุชาติกุลวิทย์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
197 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
198 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
199 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
200 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
201 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
202 B6013738 นายกมลเทพ อักษรนู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
203 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
204 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
205 B6013790 นายวิทวัส หาสุข N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
206 B6013806 นายวิทวัส ไกรษร Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
207 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
208 B6013844 นางสาวพิมพ์ประพัตร พินิจผล Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
209 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
210 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
211 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
212 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
213 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
214 B6013967 นางสาวขฑิญา ขวัญเผือก IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
215 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
216 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
217 B6013998 นายวศิน อินทำนุ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
218 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
219 B6014056 นางสาวศิรินยา ทวีพันธ์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
220 B6014070 นางสาวสุธาทิพย์ สมวงษ์ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
221 B6014124 นางสาวอมรรัตน์ เสียงใหม่ CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
222 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
223 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
224 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
225 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
226 B6014193 นายธนบัตร แก้วแบน Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
227 B6014209 นางสาวศิรินทร แป้นเพ็ชร N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
228 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
229 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
230 B6014292 นายศุภกร หวังธำรง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
231 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
232 B6014322 นางสาวนลัทพร หินลาด N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
233 B6014346 นายพงศธร สิงเสนา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
234 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
235 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
236 B6014445 นางสาวศิริพร จันทาทอง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
237 B6014452 นายภูริณัฐ พิสิษฐกุล EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
238 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
239 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
240 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
241 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
242 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
243 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
244 B6014605 นายสินพิพัฒน์ สายุทธ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
245 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
246 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
247 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
248 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
249 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
250 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
251 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
252 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
253 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
254 B6014834 นายรุจิกร พูลวงศ์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
255 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
256 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
257 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
258 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
259 B6014964 นางสาวฐิติพร นนยะโส CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
260 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
261 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
262 B6015060 นายพัฒนพงษ์ ขนันผาย CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
263 B6015107 นายณัฐพล ปันต๊ะ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
264 B6015121 นายณรงค์ฤทธิ์ ยินดีชาติ N/A 1 10 1 105102 PHYSICS II
265 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
266 B6015169 นายพิชัย ศรีทา Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
267 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
268 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
269 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
270 B6015220 นายรัตนชัย จริงจิตร CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
271 B6015251 นายชยเกียรติ ตั้งกีรติชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
272 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
273 B6015473 นายธนาพล ทับสาร Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
274 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
275 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
276 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
277 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
278 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
279 B6016319 นายธนากร ปริพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
280 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
281 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
282 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
283 B6017460 นายเนติพงษ์ อุดม Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
284 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ Automotive Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
285 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์ TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
286 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
287 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
288 B6019037 นางสาวเกษวณิช เอียดจุ้ย Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
289 B6019129 นายผดุงเดช มูลมณี CE 1 10 1 105102 PHYSICS II
290 B6019242 นางสาวทิพกัญจนา คาดสนิท N/A 1 10 3 105102 PHYSICS II
291 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์ EE 1 10 3 105102 PHYSICS II
292 B6022235 นายจิรัฐ กาญจนพฤฒิพงศ์ Electronic Engineering 1 10 1 105102 PHYSICS II
293 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
294 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
295 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
296 B6025199 นายสุดเขต ดวงเนตร CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
297 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
298 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
299 B6025953 นายพรหมวรรธน์ ศรีงาม IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
300 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
301 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
302 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
303 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
304 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 105102 PHYSICS II
305 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 2 10 1 105102 PHYSICS II
306 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
307 B5925742 นางสาวณัฏฐณิชา สุรหมีน Agricultural and Food Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
308 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
309 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
310 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
311 B6000059 นายภาณุวิชญ์ คำวงศ์ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
312 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
313 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
314 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
315 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
316 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
317 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
318 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
319 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
320 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์ PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
321 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
322 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
323 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
324 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
325 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
326 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
327 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
328 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
329 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
330 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
331 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 2 10 1 105102 PHYSICS II
332 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
333 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
334 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
335 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
336 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
337 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
338 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
339 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
340 B6000363 นายอุทัย พันธเสน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
341 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
342 B6000387 นายวิศรุต สุราช N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
343 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
344 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
345 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
346 B6000455 นายศักดิ์ชัย ทองรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 60 0 105102 PHYSICS II
347 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
348 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
349 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
350 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
351 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
352 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
353 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
354 B6000554 นางสาวฎรินรัตน์ เรืองจอหอ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
355 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
356 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
357 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
358 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
359 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
360 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
361 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
362 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
363 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
364 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
365 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
366 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
367 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
368 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
369 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
370 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
371 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
372 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 2 10 3 105102 PHYSICS II
373 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
374 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
375 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์ EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
376 B6000929 นางสาวชนิดาภา โพธิ์ทอง N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
377 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
378 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
379 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
380 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
381 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
382 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
383 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
384 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
385 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
386 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
387 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง Electronic Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
388 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
389 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
390 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
391 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์ EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
392 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
393 B6001193 นายกรกต จันจินดา N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
394 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
395 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
396 B6001377 นายปวัน คชารักษ์ N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
397 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
398 B6001391 นายวายุ บัวหอม CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
399 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
400 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
401 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
402 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
403 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
404 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
405 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
406 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
407 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
408 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์ Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
409 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
410 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
411 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร IE 2 10 0 105102 PHYSICS II