ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
2 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
3 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
4 B6051327 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
5 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
6 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
7 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
8 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
9 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
10 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
11 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
12 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
13 B6127152 นายสรวิชญ์ ผ่องฉวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
14 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
15 B6127176 นางสาวธีริศรา ยิ่งเชิดสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
16 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
17 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
18 B6127206 นางสาวสุภาภรณ์ มีสมวงศ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
19 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
20 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
21 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
22 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
23 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
24 B6127268 นางสาวธัญญธร สุขปาน ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
25 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
26 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
27 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
28 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
29 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
30 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
31 B6127336 นางสาวศิรินภรณ์ โพธิ์แสงดา ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
32 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
33 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
34 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
35 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
36 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
37 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
38 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
39 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
40 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
41 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
42 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
43 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
44 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
45 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
46 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
47 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
48 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
49 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
50 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
51 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
52 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
53 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
54 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
55 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
56 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
57 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
58 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
59 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
60 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
61 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
62 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
63 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
64 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
65 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
66 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
67 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
68 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
69 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
70 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
71 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
72 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
73 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
74 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
75 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
76 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
77 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
78 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
79 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
80 B6127824 นางสาวสุภัสสร ดีสวน ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
81 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
82 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
83 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
84 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
85 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
86 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
87 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
88 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
89 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
90 B6127947 นางสาวกนกวรรณ เสาว์แก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
91 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
92 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
93 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
94 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
95 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
96 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
97 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
98 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
99 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
100 B6128043 นางสาวณัฏฐณิชา สุขใจ ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
101 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
102 B6128067 นายนพชัย ดำรงรติรัฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
103 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
104 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
105 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
106 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
107 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
108 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
109 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
110 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
111 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
112 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
113 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
114 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
115 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
116 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
117 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
118 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
119 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
120 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
121 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
122 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
123 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
124 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
125 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
126 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
127 B6128326 นางสาวเกตุวดี ชันพรมมา ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
128 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
129 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
130 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
131 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
132 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
133 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
134 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
135 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
136 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
137 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
138 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
139 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
140 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
141 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
142 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
143 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
144 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
145 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
146 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
147 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
148 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
149 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
150 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
151 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
152 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
153 B6134709 นายฐิติวัสส์ หงส์รพิพัฒน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
154 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
155 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
156 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
157 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
158 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
159 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
160 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
161 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
162 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
163 B6134853 นายกฤตนู โชติกลาง ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
164 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
165 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
166 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
167 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
168 B6134914 นางสาวกุลณัฐธิดา ศรีบุญเรือง ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
169 B6134921 นางสาวณัฐธิดา กุ่มผักแว่น ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
170 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
171 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
172 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
173 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
174 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
175 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
176 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
177 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
178 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
179 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
180 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
181 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
182 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
183 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
184 B6135119 นางสาววิลาวัณย์ สงมา ยังไม่สังกัดสาขา 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
185 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
186 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
187 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
188 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
189 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
190 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
191 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
192 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
193 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 104108 PRINCIPLES OF BIOLOGY II