ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
2 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
3 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง FOOD TECHNOLOGY 1 60 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
4 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
5 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
6 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
7 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
8 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
9 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
11 B6120115 นางสาวฐิตวันต์ จันทริก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
12 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
13 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
14 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
15 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
16 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
17 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
18 B6120184 นายนิติพนธ์ นิติพจน์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
19 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
20 B6120207 นางสาวปาลิดา ประริวันตะโก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
21 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
22 B6120221 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
23 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
24 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
25 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
26 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
27 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
28 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
29 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
30 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
31 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
32 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
33 B6120337 นางสาวหัตถยา วิยาสิงห์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
34 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
35 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
36 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
37 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
38 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
39 B6120399 นายธนากร กล้าหาญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
40 B6120405 นายทัตเทพ เงินแท้ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
41 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
42 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
43 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
44 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
45 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
46 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
47 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
48 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
49 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
50 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
51 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
52 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
53 B6135317 นางสาวนันธิดา กระสี SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
54 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
55 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
56 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
57 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
58 B6137816 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
59 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
60 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
61 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
62 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
63 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
64 B6137878 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
65 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ