ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5654987 นางสาวณัฐทิตา ผลเจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
2 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
3 B5953257 นายอนุชา ถาพรพาท CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
4 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
5 B5953325 นายอนันตชัย แสงศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
6 B5953431 นางสาวกุลวดี มีพัด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
7 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
8 B6050023 นางสาวปาณิสรา เกษมชัยศิริสันติ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
9 B6050030 นางสาวรักษปวีณ์ ประเสริฐมานะกิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10 B6050047 นายจิรายุ นิรโศก Chemistry 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
11 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
12 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
13 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
14 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
15 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
16 B6050108 นางสาววิชญาพร รอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
17 B6050115 นางสาวชลธิชา สาดสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
18 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
19 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
20 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
21 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
22 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
23 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
24 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
25 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
26 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
27 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
28 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
29 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
30 B6050269 นางสาวชนากานต์ เตียยะกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
31 B6050276 นางสาวสุดารัตน์ วิเชียรไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
32 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
33 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
34 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
35 B6050313 นางสาวชรินทร์ทิพย์ หงษา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
36 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
37 B6050337 นายณัฐชนน เอี่ยมละออง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
38 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
39 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
40 B6050368 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
41 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
42 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
43 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
44 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
45 B6050412 นางสาวปาณิสรา เจียกโคกกรวด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
46 B6050429 นางสาววิลาวัลย์ ศัลย์วิเศษ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
47 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
48 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
49 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
50 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
51 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
52 B6050481 นางสาวฐิตติยา โยธะพันธ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
53 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
54 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
55 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
56 B6050528 นายธรรพ์ณธร สยุมภูรุจินันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
57 B6050535 นายชัยวัฒน์ ทวีพุดซา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
58 B6050542 นางสาวศิริลักษณ์ ปลั่งกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
59 B6050559 นายวุฒินันท์ รั้วไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
60 B6050566 นางสาวณัฐฐาพร ทรงจอหอ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
61 B6050573 นางสาวปานชีวา กิ้วภาวัน TCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
62 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
63 B6050597 นางสาวชฎาพร โม่กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 W 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
64 B6050603 นางสาวอมลรดา ซาสำโรง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
65 B6050610 นางสาวพรรวิภา จอมเสนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
66 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
67 B6050634 นางสาวกิติญา ศรีเพชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
68 B6050641 นางสาวประภัสสร พงษ์ประภาส FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
69 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
70 B6050665 นางสาวกนกวรรณ เสือทองปาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
71 B6050672 นางสาวณัฐวรรณ วงษ์ยงน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
72 B6050689 นางสาวปิยธิดา แพทย์เจริญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
73 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
74 B6050702 นางสาวกุลนิษฐ์ ธิเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
75 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
76 B6050726 นางสาวดวงฤดี จันทนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
77 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
78 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
79 B6050764 นางสาวธัญญาศิริ ทับเจริญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
80 B6050788 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
81 B6050795 นางสาวโสภี ศรีนิล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
82 B6050801 นางสาวสมฤดี แสนศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
83 B6050818 นางสาวขวัญฤทัย แพทย์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
84 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
85 B6050832 นางสาวทิพาพร เงินจังหรีด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
86 B6050849 นางสาวกานติมา หวังสุดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
87 B6050856 นางสาวสุวิชาดา ชัยวิเชียร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
88 B6050863 นางสาวโยษิตา ยาตะคุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
89 B6050870 นางสาวพรลภัส ดวงไสย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
90 B6050887 นางสาวสุนิสา พลอยพรมราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
91 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
92 B6050900 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
93 B6050917 นางสาวเมทวีพร เกษมสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
94 B6050924 นางสาวฐิตาพร รักขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
95 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
96 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
97 B6050962 นางสาวอัสราภรณ์ แถวโสภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
98 B6050979 นางสาวสิรินทร์ อาญาเมือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
99 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
100 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
101 B6051006 นางสาวญาสุมินทร์ มูลชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
102 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
103 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
104 B6051037 นายปุรเชษฐ์ งัดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
105 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
106 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
107 B6051068 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
108 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
109 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
110 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
111 B6051105 นายภูริวัจน์ วรรณโฆษิตพงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
112 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
113 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
114 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
115 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
116 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
117 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
118 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
119 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
120 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
121 B6051204 นายภัทราวุธ บาลิสี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
122 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
123 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
124 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
125 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
126 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
127 B6051266 นางสาวภัสสรา คำหงษา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
128 B6051273 นายเอกพร ศรีโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
129 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
130 B6051297 นายสรายุทธ กันเกตุแก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
131 B6051327 นางสาวเพ็ญพิชชา สุรเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
132 B6051334 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ศา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
133 B6051341 นายอัศเดช จุฑาเกตุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
134 B6051358 นางสาวปภัสสร สุขสอาด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
135 B6051365 นางสาวนนท์ธิยา แสนสุด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
136 B6051372 นางสาวสิริลักษณ์ เกตะราช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
137 B6051389 นางสาววนัฐตา ชื่นช่อ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
138 B6051396 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
139 B6051402 นางสาวอัญนันท์ สุริยะพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
140 B6051419 นางสาวธัญดา ดำรงธีรโชติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
141 B6051426 นางสาวชฎารัตน์ พรมทรา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
142 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
143 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
144 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
145 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
146 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
147 B6051495 นายกฤษฎา ปานเจริญศักดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
148 B6051501 นางสาวศรินยา สิงห์คำป้อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
149 B6051518 นางสาวร่มธรรม อนุอัน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
150 B6051525 นางสาวยุวดี ศรีสว่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
151 B6051532 นางสาวอารียา จูทะรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
152 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
153 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
154 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
155 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
156 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
157 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
158 B6051679 นางสาวกฤษณา แทนสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
159 B6051693 นายณัฐวุฒิ ยวงโป่งแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
160 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
161 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
162 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
163 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
164 B6051853 นางสาวปรรนมา แตงอยู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
165 B6051860 นางสาวศศิธร ภูถาวร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
166 B6051884 นายพงศ์พล เกิดโมลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
167 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
168 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
169 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
170 B6051969 นางสาวอริสา ตอสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
171 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
172 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
173 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
174 B6052010 นายปารเมษฐ์ หนองแสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
175 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
176 B6052041 นางสาวอารีรัตน์ ราชบัณฑิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
177 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
178 B6052065 นางสาวจณิสตา ผาดไธสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
179 B6052072 นางสาวจิราวรรณ มาตรภูธร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
180 B6052089 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
181 B6052133 นางสาวสิริวิมล กล้วยสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
182 B6052164 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
183 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
184 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
185 B6052195 นางสาวปรีชญา ราชปัก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
186 B6052225 นางสาวกมลชนก ไชยโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
187 B6052232 นายภานุพงศ์ ศรีสม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
188 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
189 B6052256 นางสาวพัชรพร ศิริพร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
190 B6052263 นางสาวกัญญ์วรา สุวรรณทา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
191 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
192 B6052287 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
193 B6052300 นางสาวพนิดา พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
194 B6052355 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
195 B6052379 นายพงศ์พัฒน์ ฐิตสิริกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
196 B6052393 นางสาวชนมน ปานาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
197 B6052416 นายมาวิน อนุชิตานุกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
198 B6052447 นางสาวภควดี กำลังหาญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
199 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
200 B6052478 นางสาววิลาสินี จันตา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
201 B6052485 นางสาวฐิตินันท์ โรจน์ฉิมพลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
202 B6052492 นายยศพล เริ่มตระกูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
203 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
204 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
205 B6052577 นางสาวจุฑาทิพย์ เงางาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
206 B6052621 นางสาวนันทัชพร มุขรังสรรค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
207 B6052638 นางสาวสิริยากร ลาสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
208 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
209 B6052676 นางสาวณัฐทิตา อุปพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
210 B6052690 นางสาวทัตติยา ชื่นชัยภูมิ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
211 B6052706 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
212 B6052713 นายจิรายุส แสงเอนก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
213 B6052720 นางสาวจิดาภา ไล่เขีย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
214 B5559626 นางสาวปรารถนา สัตบุษย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 W 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
215 B5651535 นางสาวกัญญกิตติ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
216 B5723256 นางสาวรัชนีกร กายสง่า Electronic Engineering 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
217 B5750887 นายวารุตม์ นาคศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
218 B5751327 นางสาวจีระดา บุญเสริฐ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
219 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
220 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
221 B5953295 นางสาวสิริวิภา บุญพุ่มพวง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
222 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
223 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
224 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
225 B5961887 นางสาวนิศารัตน์ เต็งผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
226 B6052669 นางสาวสุภัทรียา พุดทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
227 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
228 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
229 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
230 B6060428 นางสาววรพนิต ช่วยงาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
231 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
232 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
233 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
234 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
235 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
236 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
237 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
238 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
239 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
240 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
241 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
242 B6061470 นางสาวกะรัตเพชร นาคปลัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
243 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
244 B6061494 นางสาวทัศณา สมภูงา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
245 B6061500 นายจิรายุทธ อุดม ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
246 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
247 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
248 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
249 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
250 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
251 B6061562 นางสาวปัณฑ์ชนิตา วัลลภหิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
252 B6061579 นางสาวรุ่งเจริญ จันทร์ท้วม ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
253 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
254 B6061593 นางสาวกัณฐิกา แมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
255 B6061609 นางสาวปทุมพร นาชัยเวียง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
256 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
257 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
258 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
259 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
260 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
261 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
262 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
263 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
264 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
265 B6061708 นางสาวปิติพร เสิงขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
266 B6061715 นางสาววิลาวัลย์ สันติกุล ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
267 B6061739 นางสาวชุติญา บุตรทัน ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
268 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
269 B6061760 นางสาวจิราวดี สุริยันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
270 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
271 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
272 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
273 B6061807 นางสาวนุสราภรณ์ นอกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
274 B6061814 นางสาววณิชชา ศิลอยู่ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
275 B6061821 นางสาวธิดารัตน์ ปัตตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
276 B6061845 นางสาวภัทราวดี กิพิมาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
277 B6061852 นางสาวสุดารัตน์ เจิมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
278 B6061869 นางสาวกชกร คาวีโชติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
279 B6061876 นางสาวชาลิสา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
280 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
281 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
282 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
283 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
284 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
285 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
286 B6061951 นางสาวปิยนันท์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
287 B6061968 นายภานุวัฒน์ เมืองเลน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
288 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
289 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
290 B6061999 นางสาวฉัตรสุดา เทพบุปผา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
291 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
292 B6062026 นายธีระยุทธ ไทยลือนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
293 B6062033 นายพิพัฒน์พงษ์ ถาวรจันทร์ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
294 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
295 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
296 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
297 B6062071 นางสาวขวัญเเก้ว ตรึกหากิจ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
298 B6062088 นายรักสิทธิ์ ดวงท้าวเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
299 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
300 B6062101 นางสาวปาริฉัตร ลนขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
301 B6062118 นางสาวชัยศรี ปันเทพ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
302 B6062125 นางสาวจันทราทิพย์ ภูมิโพธิ์ตาก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
303 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
304 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
305 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
306 B6062170 นางสาวอรัญญา แก้วบุญเรือง ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
307 B6062187 นางสาวกัญญาณัฐ กงมหา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
308 B6062194 นางสาวสุพิชญา แสนโท ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
309 B6062200 นายธนวัฒน์ คตบัว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
310 B6062224 นางสาวจิดาภา พรมโคตร ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
311 B6062231 นางสาวอัญมณี สร้างบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
312 B6062248 นายพลวัฒน์ คุณาธร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
313 B6062255 นางสาวอาภาพร ฟองสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
314 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
315 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
316 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
317 B6062293 นางสาววรรณพร ถมปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
318 B6062309 นางสาวพัทธ์ธีรา มุ่งอาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
319 B6062323 นางสาวภัทราพร เงินใย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
320 B6062330 นางสาววาฤดี สีสวนจิต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
321 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
322 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
323 B6062361 นางสาวจันทกานต์ ปิดรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
324 B6062378 นางสาวรัชดาภา ปรีชารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
325 B6062385 นางสาวปวีณา เทพคำราม ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
326 B6062392 นายสุรเชฎฐ์ นันวัด ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
327 B6062408 นางสาวสุนิสา นิ่มนวล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
328 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
329 B6062422 นางสาวชลธิมา ดั้งดอนบม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330 B6062439 นางสาวสิริกานดา มักอ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
331 B6062446 นางสาวกาญจนา มัธยมแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
332 B6062453 นายหฤษฏ์ เงินโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
333 B6062460 นางสาวกันยารัตน์ สุขเพราะนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
334 B6062477 นางสาวพัณณิดา จุลสานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
335 B6062484 นางสาวนันท์นลิน ผึ่งแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
336 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
337 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
338 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
339 B6062521 นางสาวกัญญารัตน์ เทียมแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
340 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
341 B6062552 นางสาวจิรภิญญา กุลี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
342 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
343 B6062583 นางสาวนารากร การนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
344 B6062590 นางสาวอรยา ศรีโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
345 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
346 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
347 B6062620 นางสาวณภาธริน นวลนุกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
348 B6062637 นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
349 B6062644 นางสาวโสรยา ใจบริสุทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
350 B6062651 นายกรกต ชารีดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
351 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
352 B6062675 นางสาวปาณิศา นารี ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
353 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
354 B6062699 นางสาวรุ่งทิวา แน่นพะเนาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
355 B6062705 นางสาวมินตรา สงครามศักดิ์ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
356 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
357 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
358 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
359 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
360 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
361 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
362 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
363 B6062781 นางสาวรุจิรา พานทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
364 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
365 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
366 B6062811 นางสาวณิชกุล สีกาลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
367 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
368 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
369 B6062842 นางสาวอรพรรณ บุญตาน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
370 B6062859 นางสาวรุ่งนภา อินสุริ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
371 B6062866 นางสาวธัญชนก สายสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
372 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
373 B6062880 นางสาวภิญญาดา อรรคราณี ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
374 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
375 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
376 B6062910 นางสาวพิชญาภา เพ็ญสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
377 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
378 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
379 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
380 B6062958 นางสาวศศิประภา พรมบ้านสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
381 B6062965 นางสาวลินดารักษ์ สีงาม ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
382 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
383 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
384 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
385 B6063009 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
386 B6063016 นางสาวคนึงนิจ ขันทอง ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
387 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
388 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
389 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
390 B6063054 นางสาวดวงสุดา จงพึ่งกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
391 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
392 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
393 B6063085 นางสาวณัฐริกา ไทรทองคำ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
394 B6063092 นางสาวนริศรา พุ่มสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
395 B6063108 นางสาววีร์สุดา ฉินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
396 B6063115 นางสาวศิรินภา ปราบรัตน์ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
397 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
398 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
399 B6063146 นางสาวกัลยกร บุญศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
400 B6063153 นางสาวปวีณา ชื่นตา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
401 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
402 B6063177 นางสาวเจนจิรา ยิ้มมา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
403 B6063184 นางสาวดรุณี สุขขา ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
404 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
405 B6063207 นางสาวอริศรา วิโรจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
406 B6063214 นางสาวไอลดา รานอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
407 B6063221 นางสาวศิริลักษณ์ นีสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I