ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
2 B5750542 นางสาวการะเกด กุลสุวรรณ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
3 B5854455 นางสาวมณฑิชา สุปินราษฎร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
4 B6052799 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
5 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
6 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
7 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
8 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
9 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
11 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
12 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
13 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
14 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
15 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
16 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
17 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
18 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
19 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
20 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
21 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
22 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
23 B6123758 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
24 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
25 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
26 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
27 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
28 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
29 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
30 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
31 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
32 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
33 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
34 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
35 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
36 B6123895 นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
37 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
38 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
39 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
40 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
41 B6123949 นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
42 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
43 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
44 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
45 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
46 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
47 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
48 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
49 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
50 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
51 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
52 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
53 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
54 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
55 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
56 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
57 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
58 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
59 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
60 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
61 B6124168 นายเป็นหนึ่ง ศรีอำไพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
62 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
63 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
64 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
65 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
66 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
67 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
68 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
69 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
70 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
71 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
72 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
73 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
74 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
75 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
76 B6124311 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
77 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
78 B6124335 นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
79 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
80 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
81 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
82 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
83 B6124380 นางสาวสุกัญญา พันชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
84 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
85 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
86 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
87 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
88 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
89 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
90 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
91 B6124472 นางสาวบุษราคัม ลันสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
92 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
93 B6124496 นายโสภณ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
94 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
95 B6124519 นางสาวกนกพร ภิญโญวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
96 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
97 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
98 B6124540 นายเอกณัฐ นาคะวิโรจน์วรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
99 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
100 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
101 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
102 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
103 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
104 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
105 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
106 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
107 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
108 B6124656 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
109 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
110 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
111 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
112 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
113 B6124700 นางสาวเกวลิน บุญเรือง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
114 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
115 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
116 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
117 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
118 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
119 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
120 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
121 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
122 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
123 B6124809 นายภาณุพงค์ พงค์ไพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
124 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
125 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
126 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
127 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
128 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
129 B6124861 นางสาวสุภาพร คำน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
130 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
131 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
132 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
133 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
134 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
135 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
136 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
137 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
138 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
139 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
140 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
141 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
142 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
143 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
144 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
145 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
146 B6125059 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
147 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
148 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
149 B6125080 นายคมสันต์ นาคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
150 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
151 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
152 B6125110 นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
153 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
154 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
155 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
156 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
157 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
158 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
159 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
160 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
161 B6125219 นางสาววรันธร หนูคำมะดัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
162 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
163 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
164 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
165 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
166 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
167 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
168 B6125288 นายปณต สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
169 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
170 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
171 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
172 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
173 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
174 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
175 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
176 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
177 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
178 B6125387 นางสาวกนกอร แสงโพดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
179 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
180 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
181 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
182 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
183 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
184 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
185 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
186 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
187 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
188 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
189 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
190 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
191 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
192 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
193 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
194 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
195 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
196 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
197 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
198 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
199 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
200 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
201 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
202 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
203 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
204 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
205 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
206 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
207 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
208 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
209 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
210 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
211 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
212 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
213 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
214 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
215 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
216 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
217 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
218 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
219 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
220 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
221 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
222 B6125820 นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
223 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
224 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
225 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
226 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
227 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
228 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
229 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
230 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
231 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
232 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
233 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
234 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
235 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
236 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
237 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
238 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
239 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
240 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
241 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
242 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
243 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
244 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
245 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
246 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
247 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
248 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
249 B6126094 นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
250 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
251 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
252 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
253 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
254 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
255 B6133467 นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
256 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
257 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
258 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
259 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
260 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
261 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
262 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
263 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
264 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
265 B6133634 นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
266 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
267 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
268 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
269 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
270 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
271 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
272 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
273 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
274 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
275 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
276 B6133771 นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
277 B6133818 นางสาวนันฐิชา นางาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
278 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
279 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
280 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
281 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
282 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
283 B6133931 นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
284 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
285 B6137328 นายพงศ์พล เกิดโมลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
286 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
287 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
288 B5752492 นางสาววิชุดา แกล้วกล้า FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
289 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
290 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
291 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
292 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
293 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
294 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
295 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
296 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
297 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
298 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
299 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
300 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
301 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
302 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
303 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
304 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
305 B6127152 นายสรวิชญ์ ผ่องฉวี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
306 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
307 B6127176 นางสาวธีริศรา ยิ่งเชิดสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
308 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
309 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
310 B6127206 นางสาวสุภาภรณ์ มีสมวงศ์ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
311 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
312 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
313 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
314 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
315 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
316 B6127268 นางสาวธัญญธร สุขปาน ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
317 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
318 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
319 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
320 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
321 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
322 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
323 B6127336 นางสาวศิรินภรณ์ โพธิ์แสงดา ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
324 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
325 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
326 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
327 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
328 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
329 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
331 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
332 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
333 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
334 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
335 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
336 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
337 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
338 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
339 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
340 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
341 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
342 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
343 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
344 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
345 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
346 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
347 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
348 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
349 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
350 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
351 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
352 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
353 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
354 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
355 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
356 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
357 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
358 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
359 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
360 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
361 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
362 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
363 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
364 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
365 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
366 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
367 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
368 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
369 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
370 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
371 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
372 B6127824 นางสาวสุภัสสร ดีสวน ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
373 B6127831 นางสาวธัญพร นิยมบล ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
374 B6127848 นางสาวอธิชา วรรณกาล ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
375 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
376 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
377 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
378 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
379 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
380 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
381 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
382 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
383 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
384 B6127947 นางสาวกนกวรรณ เสาว์แก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
385 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
386 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
387 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
388 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
389 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
390 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
391 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
392 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
393 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
394 B6128043 นางสาวณัฏฐณิชา สุขใจ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
395 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
396 B6128067 นายนพชัย ดำรงรติรัฐ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
397 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
398 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
399 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
400 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
401 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
402 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
403 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
404 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
405 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
406 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
407 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I