ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5446865 นายจเร สุขบาล Environmental Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
2 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
3 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี GT 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
4 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
5 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
6 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
7 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
8 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
9 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
10 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
11 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
12 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
13 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น ChemE 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
14 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
15 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
16 B5808250 นายวริศ เดชมี Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
17 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์ CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
18 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
19 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
20 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว ME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
21 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา CE 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
22 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู CE 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
23 B5820757 นายวริศ รักษาผล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
24 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
25 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
26 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
27 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์ Transportation Engineering And Logistics 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
28 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
29 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
30 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
31 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
32 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
33 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
34 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
35 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
36 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
37 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
38 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
39 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
40 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
41 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
42 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา CME 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
43 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์ MATHEMATICS (Honors Program) 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
44 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท MATHEMATICS (Honors Program) 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
45 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์ MATHEMATICS 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
46 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต MATHEMATICS 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
47 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
48 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
49 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
50 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ ME 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
51 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
52 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
53 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
54 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
55 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
56 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
57 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
58 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
59 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
60 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
61 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
62 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
63 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
64 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
65 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
66 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
67 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
68 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
69 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
70 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
71 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
72 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
73 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
74 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
75 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
76 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
77 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
78 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
79 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
80 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
81 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
82 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
83 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
84 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
85 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
86 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
87 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
88 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
89 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
90 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
91 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
92 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
93 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
94 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
95 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
96 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
97 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
98 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
99 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
100 B6007850 นายพลธณรัฐ ชำนาญสิงห์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
101 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
102 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
103 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
104 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
105 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
106 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
107 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
108 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
109 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
110 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
111 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
112 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
113 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
114 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
115 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
116 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
117 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
118 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
119 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
120 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
121 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
122 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
123 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
124 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
125 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
126 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
127 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
128 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
129 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
130 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
131 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
132 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
133 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
134 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
135 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
136 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง Agricultural and Food Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
137 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
138 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
139 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
140 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
141 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
142 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
143 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
144 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
145 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
146 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
147 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
148 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
149 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
150 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
151 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
152 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
153 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
154 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
155 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
156 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
157 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
158 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
159 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
160 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
161 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
162 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
163 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
164 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
165 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
166 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
167 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
168 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
169 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
170 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
171 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
172 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
173 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
174 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
175 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
176 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
177 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
178 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
179 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
180 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
181 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
182 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
183 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
184 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
185 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
186 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
187 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
188 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
189 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
190 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
191 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
192 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
193 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
194 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
195 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
196 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
197 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
198 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
199 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
200 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
201 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
202 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
203 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
204 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
205 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
206 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
207 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
208 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
209 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
210 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
211 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
212 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
213 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
214 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
215 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
216 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
217 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
218 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
219 B6025427 นายสุธี สีสิงห์ CPE 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
220 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
221 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
222 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
223 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
224 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
225 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
226 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
227 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
228 B6026530 นายธนพล แนวเพชร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
229 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
230 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
231 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
232 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
233 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
234 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
235 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
236 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
237 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS