ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5542130 นายเวสารัช ผดุงเจริญ GT 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
2 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
3 B5610891 นายทิวา วัดพรหม ChemE 1 40 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
4 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
5 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
6 B5706723 นางสาวทัศวรรณ์ โสภาพรม PE 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
7 B5706907 นางสาวกฤติมา เพชรบุตร EE 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
8 B5708260 นายณรงค์ จันครา CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
9 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
10 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
11 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
12 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
13 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
14 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
15 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
16 B5803194 นางสาวชฎาพร ศรีสะอาด PE 1 60 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
17 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
18 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
19 B5806201 นางสาวสุดารัตน์ ศิขิรัมย์ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
20 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
21 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา PE 1 60 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
22 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
23 B5810512 นางสาวน้ำหนึ่ง แสวงสุข CME 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
24 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
25 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
26 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
27 B5828395 นางสาวณัฐมล เพชรดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
28 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
29 B5901623 นายอัครพล อิ่มเกษม CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
30 B5902460 นายวิษณุกรณ์ พรหมทา CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
31 B5902705 นายพชร รื่นรวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
32 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
33 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม CME 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
34 B5903412 นางสาวอนุธิดา จันทร์สมุทร CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
35 B5904112 นายดุสิต สุขโข Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
36 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
37 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
38 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
39 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
40 B5907885 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วเกิด CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
41 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
42 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
43 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
44 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
45 B5909896 นางสาวอัจฉรา ทัพสีรัก CME 1 10 1 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
46 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
47 B5912131 นางสาวกมลชนก คำกำพุฒ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
48 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
49 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
50 B5912872 นางสาวณัฐชา วัฒนา Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
51 B5913190 นายฐิติกร ผิวลออ Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
52 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
53 B5914470 นางสาวอารีรัตน์ โพธิ์นอก CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
54 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์ CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
55 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
56 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง CME 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
57 B5919376 นางสาวกฤติยา นามบุญเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
58 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
59 B5924103 นายยงค์ยุทธ สุขสุมิตร Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
60 B6029562 นายอนาวิน น้องเดชา PE 1 10 0 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ