ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5328451 นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ่น CE 1 10 1 103101 CALCULUS I
2 B5446926 นายเฉลิมพล ชัยกุล Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
3 B5459773 นายกานต์ภัค สรวยสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
4 B5510986 นายชัยชนะ เจริญวงศ์ Automotive Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
5 B5551989 นางสาวสุวาณี คำษาวงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
6 B5558070 นางสาวพิจิตรา พินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 103101 CALCULUS I
7 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
8 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
9 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
10 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
11 B5612666 นายธีรินทร์ กำพลเข็มเพชร CME 1 10 1 103101 CALCULUS I
12 B5650088 นายทศพล สิงห์เถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
13 B5650293 นายศุภกร ชนะวิโรจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
14 B5650422 นางสาวปริญญา พรสนิทกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
15 B5650804 นางสาวจิรนันท์ โพธิ์ปานพะเนา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 103101 CALCULUS I
16 B5650859 นางสาวอรทัย สิงห์ทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
17 B5650866 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีบุตรดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
18 B5651122 นางสาวมนัสนันท์ คำขำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
19 B5651665 นางสาวนาตยา กาสุวรรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
20 B5652754 นางสาวสุภาวดี ศรีสุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
21 B5653355 นางสาวอรชา เทียนทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 103101 CALCULUS I
22 B5654178 นายเสฏฐวุฒิ สารบรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
23 B5654987 นางสาวณัฐทิตา ผลเจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
24 B5655076 นางสาวจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
25 B5655328 นางสาวพิมพ์ ขันแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
26 B5655335 นางสาวพลอย ขันแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
27 B5681440 นางสาวณัฎฐา ไชยศิริ SPORTS SCIENCE 1 40 0 103101 CALCULUS I
28 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
29 B5703449 นางสาวฟาติมา เพ็ชรประสิทธิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 103101 CALCULUS I
30 B5703586 นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์สมร Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
31 B5706075 นายณธีพัฒน์ ศิรเศรษฐกูล Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 103101 CALCULUS I
32 B5708154 นายวัฒนชัย ทองอ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
33 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 W 0 103101 CALCULUS I
34 B5719204 นางสาวน่านนที อนันตปัญญา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
35 B5750092 นางสาวศุภลักษณ์ แต้มพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
36 B5750139 นางสาวละลิตา มีแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
37 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
38 B5750412 นางสาวปภัชญา แช่มดุษฎี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
39 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
40 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
41 B5750856 นายสุริยะ กกนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
42 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 W 0 103101 CALCULUS I
43 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
44 B5753383 นางสาวจิราพร วงษ์มา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 103101 CALCULUS I
45 B5753727 นางสาวศุภรดา เหล่าประทาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
46 B5753857 นางสาวสุพิชชา พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
47 B5780365 นายชนาธิป ลาภเจริญเกียรติ SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
48 B5780389 นางสาวสุชาดา ประโพระพัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
49 B5780426 นายณัฐพล ปุ่นนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
50 B5780501 นางสาวทิพาภรณ์ ดีขุนทด SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
51 B5780525 นางสาวอรวรรณ แหยมพิมาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
52 B5780570 นางสาวกชกร หวังช่วยกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
53 B5780631 นายเจริญ สุนทร SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
54 B5780716 นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
55 B5780747 นางสาวนันทวัน นามแสง SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
56 B5780754 นายจิรายุทธ ประโลมจิตร์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
57 B5780761 นายสุริยา โนนเสนา SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
58 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
59 B5780822 นางสาวมะลิวัลย์ คุณอุส่าห์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
60 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
61 B5781119 นายปฐมพร แก้วดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
62 B5803163 นางสาวพัชราภรณ์ แหวนเงิน Metallurgical Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
63 B5804153 นายภาณุพงศ์ ทองดล Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
64 B5805235 นายสราวุธ ทองจันทนาม Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
65 B5805679 นายธีรวัฒน์ พรมทา Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
66 B5805907 นายเพ็ญโภคัย เมืองอุดม Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
67 B5805969 นายนาวิน อินทร์น้อย Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
68 B5817627 นายภาณุพงศ์ มั่นคง EE 1 10 1 103101 CALCULUS I
69 B5819072 นายนันทวัฒน์ แมดมิ่งเหง้า Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
70 B5822614 นายปฏิวัติ ชัยศิริมงคล Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
71 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
72 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
73 B5901999 นายอานนท์ บุญเลิศ PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
74 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
75 B5902699 นางสาวทิพยรัตน์ สงวนรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
76 B5903252 นายปัญญา นาเวียง Geological Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
77 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
78 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
79 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา IE 1 10 1 103101 CALCULUS I
80 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
81 B5907397 นายวรเมธ เมฆสุวรรณ CPE 1 10 1 103101 CALCULUS I
82 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
83 B5907618 นางสาวอัจฉรา พรหมมา ChemE 1 10 1 103101 CALCULUS I
84 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
85 B5908585 นางสาวปัญญาพร นนทะนำ ChemE 1 10 1 103101 CALCULUS I
86 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
87 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา CME 1 10 1 103101 CALCULUS I
88 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
89 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
90 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
91 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 1 10 1 103101 CALCULUS I
92 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
93 B5910236 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีษาคำ ChemE 1 10 1 103101 CALCULUS I
94 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
95 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
96 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
97 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
98 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
99 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
100 B5913541 นายเกียรติภูมิ สุนันต๊ะ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
101 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
102 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
103 B5916382 นายนีรนุช กระเหรี่ยง Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
104 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CIVIL ENGINEERING 1 10 1 103101 CALCULUS I
105 B5920792 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Geological Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
106 B5920945 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง ChemE 1 10 1 103101 CALCULUS I
107 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
108 B5921195 นายนิรุต ทองพรมราช Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
109 B5921942 นายเจษฎาภรณ์ หลุมทอง PE 1 W 1 103101 CALCULUS I
110 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
111 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
112 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
113 B5922567 นายเจริญ จันทร์อุปถัมภ์ PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
114 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา Environmental Engineering 1 W 1 103101 CALCULUS I
115 B5927531 นายธีรภัทร ปัดสา Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
116 B5927609 นายเอกธนา เบญจปิยะพร PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
117 B5950744 นางสาวสุนิตา โมรานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
118 B5952403 นางสาวพิชญาภา นัยเนตร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
119 B5952434 นายจิรพัฒน์ เกตุใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
120 B5952762 นายนภนต์ กีรติเพียรเลิศ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
121 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
122 B6029579 นายวรพงศ์ รัตนชน PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
123 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย Automotive Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
124 B6029661 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ