ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5328451 นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ่น CE 1 40 1 103101 CALCULUS I
2 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
3 B5551989 นางสาวสุวาณี คำษาวงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
4 B5556557 นางสาวณัฐพร ทองดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
5 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
6 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
7 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน SPORTS SCIENCE 1 40 0 103101 CALCULUS I
8 B5584031 นายสุรนาท เคียวทอง SPORTS SCIENCE 1 40 0 103101 CALCULUS I
9 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
10 B5650293 นายศุภกร ชนะวิโรจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
11 B5681099 นางสาวหนูพักตร์ ไชยทอง SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
12 B5681129 นายจิรพัส พงษ์พิมาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
13 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
14 B5700073 นายวีระพล เตชนัน Electronic Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
15 B5704279 นายสิทธิพงษ์ แววนำ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 40 1 103101 CALCULUS I
16 B5705719 นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ MAE 1 10 1 103101 CALCULUS I
17 B5709304 นางสาวรัชนี สายตรง Environmental Engineering 1 40 0 103101 CALCULUS I
18 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
19 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
20 B5719846 นางสาวมุขกรินทร์ รื่นเริง MAE 1 40 1 103101 CALCULUS I
21 B5725359 นางสาวสมฤทัย ยันสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
22 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน Mechatronics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
23 B5750108 นางสาวปิยวรรณ ผินนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
24 B5750160 นางสาวสุภาภรณ์ กันทิยะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 103101 CALCULUS I
25 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
26 B5750382 นางสาวนันทนา กิตติยศประดิษฐ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 103101 CALCULUS I
27 B5750450 นางสาวพัชรินทร์ เพียงพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 103101 CALCULUS I
28 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
29 B5750597 นางสาวเกษรินทร์ ศรีจำพันธุ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 103101 CALCULUS I
30 B5750658 นายศิริวัฒน์ อินทสังข์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 103101 CALCULUS I
31 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
32 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
33 B5751037 นายวิชัยยุทธ บุงบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
34 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
35 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 103101 CALCULUS I
36 B5780631 นายเจริญ สุนทร SPORTS SCIENCE 1 10 1 103101 CALCULUS I
37 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
38 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
39 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ CPE 1 10 1 103101 CALCULUS I
40 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
41 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
42 B5817948 นายจตุรพร บุดดา EE 1 10 1 103101 CALCULUS I
43 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
44 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง TCE 1 W 0 103101 CALCULUS I
45 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์ Automotive Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
46 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
47 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์ ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
48 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 103101 CALCULUS I
49 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
50 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
51 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
52 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง Agricultural and Food Engineering 1 60 0 103101 CALCULUS I
53 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
54 B5903252 นายปัญญา นาเวียง Geological Engineering 1 60 1 103101 CALCULUS I
55 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี Agricultural and Food Engineering 1 60 0 103101 CALCULUS I
56 B5904518 นายธนากร ศาลางาม Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
57 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
58 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
59 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
60 B5906543 นายปรัชญา โมกไธสง PE 1 10 1 103101 CALCULUS I
61 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
62 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 10 1 103101 CALCULUS I
63 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
64 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
65 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
66 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
67 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
68 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
69 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
70 B5910328 นายศิวัช อินทนา CME 1 10 0 103101 CALCULUS I
71 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
72 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ CME 1 10 0 103101 CALCULUS I
73 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
74 B5911868 นายพงศธร เอกวุธ PE 1 10 0 103101 CALCULUS I
75 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
76 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
77 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
78 B5915743 นายจักรกริช มาตราช Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
79 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
80 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
81 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
82 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ ChemE 1 10 0 103101 CALCULUS I
83 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
84 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู Geological Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
85 B5924776 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร ChemE 1 60 0 103101 CALCULUS I
86 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
87 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต CME 1 10 0 103101 CALCULUS I
88 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
89 B6029524 นายณัฏฐ์ สุขมารมย์ CME 1 W 1 103101 CALCULUS I
90 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย Automotive Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ