ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
2 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
3 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
4 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
5 B6052546 นางสาวกชามาส ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
6 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
7 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
8 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
9 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
10 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
11 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
12 B6103354 นางสาวอลิสรา เกิดปากแพรก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
13 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
14 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
15 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
16 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
17 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
18 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
19 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
20 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 1 W 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
21 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
22 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
23 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
24 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
25 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
26 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
27 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
28 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
29 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
30 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
31 B6109080 นายพลวัฒน์ บุญรอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
32 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
33 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
34 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
35 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
36 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
37 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
38 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
39 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
40 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
41 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
42 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
43 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
44 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
45 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
46 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
47 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
48 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
49 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
50 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
51 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
52 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
53 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
54 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
55 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี ChemE 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
56 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
57 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
58 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
59 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
60 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
61 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
62 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
63 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
64 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
65 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
66 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
67 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
68 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
69 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
70 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
71 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
72 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
73 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
74 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
75 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
76 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
77 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
78 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
79 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
80 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
81 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
82 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
83 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
84 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
85 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
86 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
87 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
88 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
89 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
90 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
91 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
92 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
93 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
94 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
95 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
96 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
97 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
98 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
99 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
100 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
101 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
102 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
103 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
104 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
105 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
106 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
107 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
108 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
109 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
110 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
111 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
112 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
113 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
114 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
115 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
116 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
117 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
118 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
119 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
120 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
121 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
122 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
123 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
124 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
125 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
126 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
127 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
128 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
129 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
130 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
131 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
132 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
133 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
134 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
135 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
136 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
137 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
138 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
139 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
140 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
141 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
142 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
143 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
144 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
145 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
146 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
147 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
148 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
149 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
150 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
151 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
152 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
153 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
154 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ