ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
2 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
3 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์ ME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
4 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
5 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 W 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
6 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
7 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ CPE 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
8 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ MAE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
9 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
10 B5617999 นายศิวกร คุณวงศ์ CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
11 B5619078 นายวชิรพงศ์ นนทะวงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
12 B5700981 นางสาวธนัชพร ยอดนิโรจน์ MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์ CME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
14 B5704149 นางสาวภัทราภรณ์ โต๊ะทอง Environmental Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
15 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
16 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์ CME 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
17 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
18 B5716135 นายจักรกริช สายธนู CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
19 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
20 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์ IE 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
21 B5752492 นางสาววิชุดา แกล้วกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
22 B5773893 นายพรเทพ นาคหมื่นไวย ME 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
23 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว IE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
24 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย TOOL ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
25 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์ MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
26 B5813483 นางสาวฐานิรัตน์ ทำพันธ์ MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
27 B5817313 นายธีรวัฒน์ แสนแก้ว EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
28 B5817436 นายมานพ พื้นดอนเค็ง EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
29 B5817658 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
30 B5818211 นายภัทรนันท์ พื้นทะเล CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
31 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
32 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
33 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
34 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
35 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี Automotive Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
36 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
37 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
38 B5852406 นางสาวภคินี นิ่มเนียม FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
39 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
40 B5871803 นางสาวศสินันธ์ รัตนสุบรรณฉาย CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
41 B5880812 นางสาววรรณณิตา พัดสาริกรณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
42 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
43 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
44 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
45 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
46 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
47 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
48 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
49 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
50 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
51 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
52 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
53 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
54 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
55 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
56 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
57 B6005313 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
58 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
59 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล Electronic Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
60 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
61 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
62 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
63 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
64 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
65 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
66 B6015626 นางสาวอนุสรา ตั้งใจ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
67 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
68 B6016012 นายธนวัฒน์ พงศ์ชาญวิทย์ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
69 B6016937 นางสาวธนัชญา โยธิบาล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
70 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
71 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
72 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
73 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร Geological Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
74 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน TCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
75 B6026110 นางสาวประภัสสร ภูธา EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
76 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
77 B6029081 นายธาดา สวาศรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
78 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
79 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
80 B6052799 นายฤทธิเกียรติ นาคร้าย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
81 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
82 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
83 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
84 B6080662 นางสาวนิ่มนวล กำจ่าย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
85 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
86 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
87 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
88 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
89 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
90 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
91 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
92 B6105921 นางสาวพนิตกาญจน์ ชำนาญ ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
93 B6110352 นางสาวชนิสรา พยุงญาติ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
94 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
95 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
96 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
97 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
98 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
99 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
100 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
101 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
102 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
103 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
104 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
105 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
106 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
107 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
108 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
109 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
110 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
111 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
112 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
113 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
114 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
115 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
116 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
117 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
118 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
119 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
120 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
121 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
122 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
123 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
124 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
125 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
126 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
127 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
128 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
129 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
130 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
131 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
132 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
133 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
134 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
135 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
136 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
137 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
138 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
139 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
140 B6132569 นายสหภพ สิงห์ทอง N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
141 B6133122 นายศุภกร นามณรงค์ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
142 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
143 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
144 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
145 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
146 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
147 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
148 B6135874 นายปวัน คชารักษ์ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
149 B6135898 นายณัฐชนนท์ คำอินทร์ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
150 B6135959 นางสาวณิรินทร์ญา ศิระวิเชษฐ์กุล ME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
151 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
152 B6136048 นายพาณุ เชิญบ่อแก N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
153 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
154 B6136215 นายธนกฤต เถรว่อง N/A 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
155 B6136222 นางสาวนภัสสร ทนุวงศ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
156 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
157 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
158 B6136383 นายปัญญา นาเวียง N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
159 B6136420 นางสาวศิริกานดา บัวแก้ว PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
160 B6136505 นายวัชรพงษ์ ปัตนุ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
161 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
162 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
163 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
164 B6136703 นางสาวปาริฉัตร รัดทำ N/A 1 60 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
165 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
166 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
167 B6136826 นายพีรณัฐ ศรีวิรัตน์ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
168 B6136840 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา N/A 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
169 B6136949 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
170 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
171 B6137045 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
172 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
173 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
174 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
175 B6137427 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
176 B6137526 นางสาวสิราวรรณ บัวทอง PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
177 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
178 B6137557 นายปรัชญา โมกไธสง PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
179 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
180 B6137793 นางสาวกนกวรรณ งามเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
181 B6137809 นายคมเดช เหมาะชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
182 B6137816 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
183 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
184 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
185 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
186 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
187 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
188 B6137878 นางสาวอินทิรา สุริเตอร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
189 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
190 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด Mechanical Engineering 2 W 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
191 B6118839 นายอรรถวรรษ เกริ่นกระโทก Mechanical Engineering 2 W 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
192 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 2 W 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
193 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
194 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย Civil Engineering 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
195 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
196 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
197 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
198 B6133382 นายพสิษฐ์ สิทธา N/A 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
199 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ