ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5107933 นายศิวาวุธ ไชยโพธิ์ศาล TE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
2 B5143276 นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร TE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
3 B5209675 นางสาวสุรีรัตน์ จำรัสศรี MAE 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
4 B5228300 นายเกียรติทรงฤทธิ์ ทองมนต์ IE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
5 B5242702 นายกรกฎ เรืองคำ MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
6 B5284054 นายณัฐสิทธิ์ เพ็ชรสังวาล SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
7 B5284252 นายศรัทธาธรรม หนิมสุข SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
8 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน Geological Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
9 B5425624 นายอรรถพล รัตนวิชัย CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
10 B5427437 นายอรรถพร จันทรโฮง Automotive Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
11 B5430086 นายนฤพันธ์ ขำบุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
12 B5445042 นางสาววิภาวี สุขสวัสดิ์ Transportation Engineering And Logistics 1 40 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13 B5445462 นายวุฒินันท์ ไปนาน MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
14 B5445882 นายเจษฎา วงศ์ประโคน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
15 B5446810 นายปัณณชัย ยงค์สูงเนิน CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
16 B5516124 นางสาววีรยา ลมุลพจน์ Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
17 B5520060 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสาร Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
18 B5532360 นางสาวสุดารัตน์ รัตนารักษ์ Transportation Engineering And Logistics 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
19 B5536948 นายชาญชัย มวยมั่น Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
20 B5539369 นายผดุงเกียรติ จันทร์เงิน Transportation Engineering And Logistics 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
21 B5540846 นายสุรสิทธิ์ สุกรรณ Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
22 B5540952 นางสาวปารีณา ทองดี Electronic Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
23 B5542352 นายปิยะราช จันทิวา EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
24 B5543083 นายอัครพนธ์ วงศ์จิรานุวัฒน์ Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
25 B5543120 นายนฤดล สุขเกษม MAE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
26 B5543731 นายศุภกิจ กัลยาเนียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
27 B5543908 นางสาวศศินันท์ เงียบกิ่ง CME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
28 B5543946 นายสายัณห์ พบหิรัญ CE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
29 B5558957 นางสาวอนุสรา สุวรรณกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
30 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
31 B5592111 นายรัชพล โคตรชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
32 B5603039 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา CME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
33 B5603275 นางสาวรุจาภา แสนชัยยา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
34 B5604692 นายเกียรติกวี ใจปินตา PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
35 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
36 B5606580 นายจาตุรนต์ สุขสวย ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
37 B5608584 นายธนภัทร ศิริวัชรกาญจน์ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
38 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
39 B5610273 นางสาววลัยพรรณ สุทธิมาตร์ Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
40 B5610617 นายวันชัย สำลีกลาง Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
41 B5613748 นายสหรัฐ พงษ์วิมาน Geological Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
42 B5616107 นายปิติณัฐ พื้นแสน Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
43 B5619924 นายธนาธิป แสงศรี ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
44 B5621187 นายนราธร สีดาคำ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
45 B5621682 นายวรสิทธิ์ งามสะอาด PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
46 B5622177 นายจิรายุทธ อู๋เถื่อน PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
47 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ ME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
48 B5624591 นายสุทธินันท์ อำพันประทีป ME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
49 B5655229 นายบัลลังก์ โพธิ์หมื่นไวย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
50 B5680771 นางสาวพรรณทิพย์ภา พุทธชาลี SPORTS SCIENCE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
51 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
52 B5700318 นางสาวอารีรัตน์ ทวีสุข PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
53 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
54 B5701131 นางสาวเกศรินทร์ ป้อมบุบผา PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
55 B5701452 นางสาวจิตต์ชนก จันทอุดร Geological Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
56 B5702428 นางสาวกิตติยาภรณ์ ธีรภาพชัยศรี CME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
57 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
58 B5704248 นางสาวเคียงใจ นิลสุวรรณ์ TOOL ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
59 B5704620 นางสาวสุพัตรา สวายประโคน PE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
60 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์ PE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
61 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
62 B5705146 นางสาวธัญจิรา จันทราช Agricultural and Food Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
63 B5705757 นายนวพล วงศ์หฤทัย TOOL ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
64 B5705993 นางสาวสุธาสินี สุบินนาม ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
65 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
66 B5707652 นายธนภูมิ ชุมผอม PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
67 B5708338 นางสาวภัสราพร สินมะเริง CME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
68 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
69 B5709502 นายศตวรรษ สุคนธ์วิมลมาลย์ Environmental Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
70 B5710164 นายอนุรักษ์ พิมพรม CME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
71 B5710515 นางสาวมณีวรรณ สีโห่ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
72 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
73 B5715107 นายชิดชันษา วรชิน PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
74 B5718856 นายจตุรพล นามวงษ์ GT 1 W 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
75 B5720866 นางสาวรัตติยา การะฐา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
76 B5724789 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
77 B5750115 นายอนุชา ถาพรพาท CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
78 B5752065 นางสาวณัฐกานต์ วิเศษวงค์ษา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
79 B5753918 นายนิติพัฒน์ เทียนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
80 B5754144 นางสาวจูลีรัตน์ นาดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
81 B5754267 นางสาวฐิตินันท์ ปฐวีอนันท์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
82 B5801503 นางสาวสุนิสา เบ้าจรรยา N/A 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
83 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
84 B5803149 นางสาวปานตะวัน โกการัตน์ CME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
85 B5803675 นายธนกฤต โลจันทร์ติ ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
86 B5804023 นางสาวศิริปภา เชิดชู N/A 1 60 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
87 B5804603 นางสาวณัฐมล โมรีรัตน์ TOOL ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
88 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
89 B5805846 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว IE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
90 B5807321 นางสาวณิชาพร แก้วพิลา PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
91 B5809219 นางสาวมณีรัตน์ อาจภักดี Environmental Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
92 B5809882 นางสาวไพรวัลยา สัตย์ธรรม N/A 1 60 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
93 B5810864 นางสาวประภาพร ใจศิริ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
94 B5811502 นายบารเมษฐ์ ครุประทีป N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
95 B5813957 นายปฏิญญา กุลสุนันท์ CME 1 W 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
96 B5814268 นายพชร ทะทุมมา MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
97 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
98 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
99 B5814442 นางสาวศุภนันท์ บุญประเสริฐ MAE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
100 B5815142 นายกิตติศักดิ์ คุ้มวิเศษ CPE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
101 B5815210 นายชาญณรงค์ พลศรี MAE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
102 B5815227 นางสาวอรทัย สุขพรรณ์ ME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
103 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
104 B5816002 นายกมลพร วิริยะพงศ์ ME 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
105 B5818426 นางสาวสิริพร สิงห์เพียง CE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
106 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน IE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
107 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น Automotive Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
108 B5820320 นายปวรุจจ์ แช่มชื่น IE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
109 B5820382 นางสาวนพรัตน์ กณิกนันตทัศน์ IE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
110 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง Automotive Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
111 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
112 B5823000 นายกฤษณะ ปรีชา TOOL ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
113 B5823437 นายนัฐชัย วังยิฉิม N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
114 B5823482 นางสาวสุปรียา ศิวะสมบูรณ์พงษ์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
115 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
116 B5823574 นายณัฐดนัย กันยก Electronic Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
117 B5823581 นายกิจจา ไพราม Automotive Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
118 B5825714 นางสาวกชกร เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ IE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
119 B5826148 นางสาวสุมารินทร์ เรืองโรจน์ ME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
120 B5827312 นายชวพล สืบชมภู MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
121 B5827336 นางสาวสุภัทรียา พุดทะเล MAE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
122 B5827480 นายพีระศักดิ์ เกื้อหนุน CME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
123 B5827510 นายพลวัต เลาวัฒนกิจ PE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
124 B5827527 นายอรรถวุฒิ เสร็จสวัสดิ์ EE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
125 B5827657 นายทิวา ขุนโยธา CPE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
126 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง Electronic Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
127 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์ PRODUCT DESIGN ENGINEERING 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
128 B5827725 นายชลธิศ นามวิจิตร Electronic Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
129 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
130 B5827855 นายวีรวัฒน์ ใหญ่มาก Electronic Engineering 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
131 B5828067 นายเพิ่มพูล สุทธิสนธ์ N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
132 B5828074 นายอนุวัฒน์ เทพคำ CME 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
133 B5828081 นายพิทักษ์พงศ์ ตระกูลอึ้ง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
134 B5828098 นายพิศุทธิ์ ขูรูรักษ์ Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
135 B5828135 นายทศพร บุญตา N/A 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
136 B5828166 นางสาวศุภณิดา ศรีวิเศษ CPE 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
137 B5828234 นายกฤษดา กมลคร N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
138 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
139 B5828401 นางสาววรัณยา ป้อมรักษา N/A 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
140 B5850174 นายภากร อึ้งวนารัชต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
141 B5850303 นางสาวสริตา เอียดผักแว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
142 B5850334 นายชัยวัฒน์ ใบดำรงศักดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
143 B5850372 นางสาวยุวดี โพธิ์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
144 B5850433 นางสาวพัชนาพร ครองยุติ Environmental Engineering 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
145 B5850464 นางสาวกสิมา จรุงกัน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
146 B5850556 นางสาวพัชชุรินทร์ เพชรคงแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
147 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
148 B5850631 นางสาวพรสุดา จันทร์ศรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
149 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
150 B5850754 นางสาวพิชาภา พานไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
151 B5850792 นางสาวปาณิสรา เครือวีระ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
152 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
153 B5850839 นางสาวกันยารัตน์ โชติกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
154 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
155 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
156 B5850860 นางสาวภาวนา นึกมั่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
157 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
158 B5850907 นางสาวภัทราพร กรอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
159 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
160 B5851102 นางสาววาสนา พุ่มโพธิ์ทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
161 B5851157 นางสาวสมปรารถนา เจียมโคกสูง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
162 B5851171 นางสาวปุณยนุช วุฒิเจริญ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
163 B5851232 นางสาวสุนิดา นาคหฤทัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
164 B5851256 นางสาวเปรมฤดี พุขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
165 B5851430 นางสาวภัทรวดี จงสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
166 B5851492 นางสาวศศิธร จีรังโคกกรวด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
167 B5851546 นางสาวธนวรรณ บุญปัญญา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
168 B5851560 นางสาววรรณกานต์ ชื่นโคกกรวด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
169 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
170 B5851782 นางสาวธิดาพร พรมวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
171 B5851836 นายสรวิศ สุโพธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
172 B5851898 นางสาวธนัชชา ไก่แก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
173 B5851928 นางสาวรัตติญา วุฒิธนูทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
174 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงสำราญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
175 B5852024 นางสาวพรสวรรค์ มีสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
176 B5852222 นางสาวสุภัชชา เพียรค้า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
177 B5852260 นางสาวเจนจิรา เกตุแก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
178 B5852284 นางสาวเมธานุช กอผา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
179 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
180 B5852390 นางสาวอัศมาพร เกื้ออังสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
181 B5852444 นางสาวปริญญ์ธิดา พรมกมล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
182 B5852499 นางสาวรุ่งทิวา มณฑา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
183 B5852543 นางสาวศิรินันท์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
184 B5852581 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศรีสุวรรณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
185 B5852642 นางสาวกาญจนา นุยภูเขียว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
186 B5852710 นางสาวสิริลักษณ์ อาษานอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
187 B5852741 นางสาวนิตยา ศรีเสน่ห์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
188 B5852758 นางสาวมัลลิกา สงค์พิมาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
189 B5852789 นางสาวธนพร ภาควิวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
190 B5852864 นายวีระเทพ พุ่มกะเนาว์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
191 B5852932 นายปัญญา สุรขันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
192 B5852956 นางสาวสโรชา ผิวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
193 B5852963 นางสาวสุดารัตน์ สมิสสุตานนท์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
194 B5853144 นางสาวนุชนาฏ แย้มประโคน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
195 B5853182 นางสาวสิตานันท์ จาดรัมย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
196 B5853328 นางสาวอรปรีชญาณ์ เขียนนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
197 B5853335 นางสาวกรองกาญจน์ ป้องปัญจมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
198 B5853359 นางสาวพศิกา ธาราศานิต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
199 B5853526 นางสาวเสาวลักษณ์ แพไธสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
200 B5853564 นางสาวหทัยรัตน์ เปี่ยมทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
201 B5853601 นางสาวรัฐนันท์ ตั้งพรชูพงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
202 B5853618 นายสุธิศักดิ์ บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
203 B5853878 นางสาวจันทิมาภรณ์ แห้วดี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
204 B5854042 นางสาวปฏิมาภรณ์ ศิลปสูงเนิน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
205 B5854288 นางสาวพัชรีภรณ์ พาจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
206 B5854400 นายสุชาครีย์ หวังกลุ่มกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
207 B5854424 นางสาวปิยะวรรณ ภางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
208 B5854448 นางสาวรัตนาภรณ์ เรืองวิทยานนท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
209 B5854516 นางสาวจันทร์จิรา ทาระเวท ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
210 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
211 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
212 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
213 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
214 B5861217 นางสาวขวัญฤดี โพธิ์สูงเนิน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
215 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
216 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
217 B5861637 นางสาวจุฑามาศ งุ้มโภคา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
218 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
219 B5861903 นางสาวสุธิชา ชัยชนะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
220 B5861910 นางสาวอินทิรา ราศรีเฟื่อง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
221 B5861965 นางสาววรดา ศรีทาสังข์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
222 B5862030 นางสาวจิตรลดา แคนหนอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
223 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
224 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
225 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
226 B5862283 นางสาวกาญจนา สิงห์มี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
227 B5862344 นางสาวสุทินา ผลจันทร์งาม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
228 B5862498 นางสาวภาวิตา จอกสูงเนิน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
229 B5862573 นางสาววัชรีวรรณ คำภูมี ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
230 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
231 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
232 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
233 B5862757 นางสาวธิติมา โกรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
234 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
235 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
236 B5862917 นางสาวบุษบา กองม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
237 B5862948 นางสาวศศินา ผาดไธสง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
238 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
239 B5863105 นายจักริน ระวิเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
240 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
241 B5863440 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเฉลิม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
242 B5863570 นางสาวสุธิดา แสงมาลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
243 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
244 B5863716 นางสาวพิมลวรรณ มีสินทรัพย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
245 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
246 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
247 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
248 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
249 B5864249 นางสาวอัจฉรา บ่อชล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
250 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ