ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ Agricultural and Food Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
2 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์ Agricultural and Food Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
3 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห CE 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
4 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา CE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
5 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง ChemE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
6 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง Electronic Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
7 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา ME 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
8 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
9 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต Geological Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
10 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
11 B5952458 นายพงศกร คำศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
12 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์ EE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
13 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
14 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
15 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
16 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์ Electronic Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
17 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน TCE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
18 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
19 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
20 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
21 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
22 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข EE 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
23 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
24 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
25 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
26 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
27 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
28 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
29 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
30 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
31 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
32 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
33 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
34 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
35 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
36 B6123758 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
37 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
38 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
39 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
40 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
41 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
42 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
43 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
44 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
45 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
46 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
47 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
48 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
49 B6123895 นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
50 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
51 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
52 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
53 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
54 B6123949 นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
55 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
56 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
57 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
58 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
59 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
60 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
61 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
62 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
63 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
64 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
65 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
66 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
67 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
68 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
69 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
70 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
71 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
72 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
73 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
74 B6124168 นายเป็นหนึ่ง ศรีอำไพ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
75 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
76 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
77 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
78 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
79 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
80 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
81 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
82 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
83 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
84 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
85 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
86 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
87 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
88 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
89 B6124311 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
90 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
91 B6124335 นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
92 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
93 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
94 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
95 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
96 B6124380 นางสาวสุกัญญา พันชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
97 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
98 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
99 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
100 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
101 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
102 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
103 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
104 B6124472 นางสาวบุษราคัม ลันสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
105 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
106 B6124496 นายโสภณ ม่วงมุลตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
107 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
108 B6124519 นางสาวกนกพร ภิญโญวงศ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
109 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
110 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
111 B6124540 นายเอกณัฐ นาคะวิโรจน์วรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
112 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
113 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
114 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
115 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
116 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
117 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
118 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
119 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
120 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
121 B6124656 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
122 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
123 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
124 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
125 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
126 B6124700 นางสาวเกวลิน บุญเรือง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
127 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
128 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
129 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
130 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
131 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
132 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
133 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
134 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
135 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
136 B6124809 นายภาณุพงค์ พงค์ไพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
137 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
138 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
139 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
140 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
141 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
142 B6124861 นางสาวสุภาพร คำน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
143 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
144 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
145 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
146 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
147 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
148 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
149 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
150 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
151 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
152 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
153 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
154 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
155 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
156 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
157 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
158 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
159 B6125059 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
160 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
161 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
162 B6125080 นายคมสันต์ นาคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
163 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
164 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
165 B6125110 นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
166 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
167 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
168 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
169 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
170 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
171 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
172 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
173 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
174 B6125219 นางสาววรันธร หนูคำมะดัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
175 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
176 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
177 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
178 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
179 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
180 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
181 B6125288 นายปณต สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
182 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
183 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
184 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
185 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
186 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
187 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
188 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
189 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
190 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
191 B6125387 นางสาวกนกอร แสงโพดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
192 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
193 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
194 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
195 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
196 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
197 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
198 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
199 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
200 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
201 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
202 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
203 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
204 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
205 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
206 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
207 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
208 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
209 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
210 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
211 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
212 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
213 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
214 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
215 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
216 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
217 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
218 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
219 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
220 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
221 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
222 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
223 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
224 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
225 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
226 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
227 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
228 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
229 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
230 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
231 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
232 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
233 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
234 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
235 B6125820 นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
236 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
237 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
238 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
239 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
240 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
241 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
242 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
243 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
244 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
245 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
246 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
247 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
248 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
249 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
250 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
251 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
252 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
253 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
254 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
255 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
256 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
257 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
258 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
259 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
260 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
261 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
262 B6126094 นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
263 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
264 B6126117 นายธนนชัย พาลี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
265 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
266 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
267 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
268 B6133467 นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
269 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
270 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
271 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
272 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
273 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
274 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
275 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
276 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
277 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
278 B6133634 นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
279 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
280 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
281 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
282 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
283 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
284 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
285 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
286 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
287 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
288 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
289 B6133771 นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
290 B6133818 นางสาวนันฐิชา นางาม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
291 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
292 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
293 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
294 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
295 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
296 B6133931 นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
297 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
298 B6135881 นายนวพรรษ คราวจันทึก N/A 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
299 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
300 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ Geological Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
301 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
302 B6136536 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว N/A 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
303 B6136840 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา N/A 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
304 B6137045 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม N/A 1 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
305 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
306 B6137410 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ Agricultural and Food Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
307 B6137427 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร Agricultural and Food Engineering 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
308 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
309 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
310 B5522064 นายศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข EE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
311 B5542321 นายอรรณพ สิทธิภา Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
312 B5582211 นางสาวชลิตา นามมนตรี SPORTS SCIENCE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
313 B5605491 นางสาวสุริฉาย จิตหาญ CPE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
314 B5611515 นางสาวเทียนกมล โสดาดี Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
315 B5617234 นายกฤตนัน เดชจินดา Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
316 B5709892 นางสาวรัตติยาวัลย์ สังกรณ์ CME 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
317 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
318 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์ IE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
319 B5801534 นางสาวสุธาสินี อินภู่ CME 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
320 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง TCE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
321 B5805938 นายจาตุรนต์ มงคลศิริ CPE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
322 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
323 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์ MAE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
324 B5809264 นายปภังกร แก้วสุติน Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
325 B5809837 นางสาวชลิตา ชาภักดี CME 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
326 B5812479 นายภูวดล ไตรถาวร Electronic Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
327 B5814251 นายขุมทรัพย์ แก้วแสงอินทร์ CPE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
328 B5814664 นายชญานนท์ เพียกขุนทด CPE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
329 B5814923 นายธีรเมธ บุญรอด CPE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
330 B5815005 นายพัชรพล ดวงเทียน CPE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
331 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
332 B5816545 นางสาวกุลสตรี เธียรกุลไพบูลย์ TCE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
333 B5817870 นายพรภวิษย์ แน่นอุดร EE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
334 B5819744 นางสาวสุรีย์ลักษณ์ เรืองรักษ์ Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
335 B5819805 นางสาวรัชต์กนก เผือกกรุต Electronic Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
336 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
337 B5822133 นายอานนท์ วงษ์จันดี Transportation Engineering And Logistics 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
338 B5822348 นายจามีกร โคตะ Transportation Engineering And Logistics 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
339 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
340 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
341 B5828364 นางสาวจิณฑ์จุฑา นนทะบุตร PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
342 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์ Agricultural and Food Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
343 B5908929 นายกฤษณะ หาญอาษา Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
344 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา PE 2 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
345 B5910113 นางสาวณัฐมน พงษ์พนัส Geological Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
346 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 2 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
347 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง PE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
348 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
349 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
350 B5915408 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
351 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
352 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
353 B5920877 นางสาวจิราพร เหลื่อมนอก Geological Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
354 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง IE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
355 B5925094 นางสาวศิริประภา แสงจันทร์ TCE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
356 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
357 B5925339 นายนรินทร์ เทอำรุง CE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
358 B5925384 นายภานุพงศ์ ชุมภา Electronic Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
359 B5927654 นางสาวอมรรัตน์ หมวกสันเทียะ Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
360 B5927852 นายปิติธรรม อุ่นศิริ CPE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
361 B5928026 นายธรรมลักษณ์ เสาร์แดง MAE 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
362 B5928361 นางสาวสตรีรัตน์ รักษ์ธรรม PRODUCT DESIGN ENGINEERING 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
363 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
364 B6000851 นางสาวชาลิสา เกิดศิลป์ ChemE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
365 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์ Agricultural and Food Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
366 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
367 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
368 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์ Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
369 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
370 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
371 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
372 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
373 B6008789 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
374 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
375 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
376 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
377 B6011796 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม PE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
378 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
379 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
380 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
381 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
382 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
383 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
384 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
385 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
386 B6017347 นางสาวชฎาภร อนารัก Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
387 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
388 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
389 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง Agricultural and Food Engineering 2 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
390 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล Electronic Engineering 2 3 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
391 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
392 B6019747 นายอธิวัฒน์ สุขสานต์ CE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
393 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน Geological Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
394 B6021665 นางสาวอุษา ศรบุญทอง ChemE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
395 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
396 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
397 B6024819 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ TCE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
398 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
399 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
400 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
401 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
402 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
403 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
404 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน SPORTS SCIENCE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
405 B6133320 นายวัชรพงศ์ พัดพาน N/A 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
406 B6133399 นายจารุภัทร ทศพร N/A 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
407 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี Geological Engineering 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
408 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
409 B6135867 นายนันทพงษ์ คชรณ N/A 2 1 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
410 B6135997 นายชยุต จารุนิภาธนโชติ PE 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
411 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
412 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 2 0 102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I