ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
2 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 W 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
3 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
4 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
5 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
6 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
7 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
8 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
9 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
11 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
12 B6200039 นายพชร สีหเนตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
13 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
14 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
15 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
16 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
17 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
18 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
19 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
20 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
21 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
22 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
23 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
24 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
25 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
26 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
27 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
28 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
29 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
30 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
31 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
32 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
33 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
34 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
35 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
36 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
37 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
38 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
39 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
40 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
41 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
42 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
43 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
44 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
45 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
46 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
47 B6227487 นางสาวจุฑามาศ แก้วกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
48 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
49 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
50 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
51 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
52 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
53 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
54 B6233044 นายธนากร ทองขาว SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
55 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
56 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
57 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
58 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
59 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
60 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
61 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
62 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
63 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
64 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
65 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
66 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
67 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
68 B6234485 Mr.PISETH THORNG Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
69 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
70 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
71 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
72 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ Petrochemical and Polymer Engineering 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ