ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
2 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
3 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
4 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
5 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
6 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
7 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
8 B5980239 นายณัฐวุฒิ กร่ำเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
9 B5980383 นางสาวเพ็ญนภา ก้อเมืองน้อย SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10 B5980468 นางสาวสำราญ จินดาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
11 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 W 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
12 B6004682 นางสาวจุฑาทิพย์ ตาวงษ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
13 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
14 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
15 B6025564 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
16 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
17 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 1 W 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
18 B6064570 นางสาวนราทิพย์ วรชินา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
19 B6080129 นางสาวพัชรพร มะลิซ้อน SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
20 B6080563 นางสาวชลิตา นาคค่อนอก SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
21 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
22 B6080723 นางสาวอรอุมา สีนาค SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
23 B6080761 นายอภิเชษฐ์ อ่อนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
24 B6080778 นายจิรายุส เอี่ยมสุวรรณชัย SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
25 B6080921 นายอภิภัทร เงาะเศษ SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
26 B6081072 นางสาวมนสิชา หมายเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
27 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
28 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
29 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
30 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
31 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
32 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
33 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
34 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
35 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
36 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
37 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
38 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
39 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
40 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
41 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
42 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
43 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
44 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
45 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
46 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
47 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
48 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
49 B6108892 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
50 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
51 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
52 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
53 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
54 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
55 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
56 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
57 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
58 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
59 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
60 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
61 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
62 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
63 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
64 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
65 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
66 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
67 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
68 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
69 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
70 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
71 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
72 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
73 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
74 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
75 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
76 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
77 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
78 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
79 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
80 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
81 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
82 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
83 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
84 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 W 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
85 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
86 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
87 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
88 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
89 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
90 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
91 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
92 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
93 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
94 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
95 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
96 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
97 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
98 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
99 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
100 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
101 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
102 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
103 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
104 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
105 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
106 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
107 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
108 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
109 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ