ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
2 B5953035 นายยุทธพล จันทร์สอาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
3 B5980215 นายจิรวัฒน์ วิชัยยา SPORTS SCIENCE 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
4 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
5 B6052539 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ FOOD TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
6 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
7 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
8 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
9 B6080822 นายพงศ์พล อุดชาชน SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10 B6080846 นายภาคิน เจริญผล SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
11 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
12 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
13 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
14 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
15 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
16 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
17 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
18 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
19 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
20 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
21 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
22 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
23 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
24 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
25 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
26 B6125288 นายปณต สาระกูล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
27 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
28 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
29 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
30 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
31 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
32 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
33 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
34 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
35 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
36 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
37 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
38 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
39 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
40 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
41 B6138042 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
42 B6138059 นางสาวสุปรีดา พาแก้ว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
43 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
44 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
45 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
46 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
47 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
48 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
49 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
50 B6200572 นางสาวณัฐธิดา ทองเลื่อม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
51 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
52 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
53 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
54 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
55 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
56 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
57 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
58 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
59 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
60 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
61 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
62 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
63 B6200800 นางสาวศศิวิมล พลดงนอก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
64 B6200831 นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
65 B6200848 นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
66 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
67 B6200862 นายบุณยวัชร ระงับภัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
68 B6200879 นางสาวพรทิวา การขจัด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
69 B6200886 นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
70 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
71 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
72 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
73 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
74 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
75 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
76 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
77 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
78 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
79 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
80 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
81 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
82 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
83 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
84 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
85 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
86 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
87 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
88 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
89 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
90 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
91 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
92 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
93 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
94 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
95 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
96 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
97 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
98 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
99 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
100 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
101 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
102 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
103 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
104 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
105 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
106 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
107 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
108 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
109 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
110 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
111 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
112 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
113 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
114 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
115 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
116 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
117 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
118 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
119 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
120 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
121 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
122 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
123 B6206956 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
124 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
125 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
126 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
127 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
128 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
129 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
130 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
131 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
132 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
133 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
134 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
135 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
136 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
137 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
138 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
139 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
140 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
141 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
142 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
143 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
144 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
145 B6207229 นางสาวศิริญธา ไขทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
146 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
147 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
148 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
149 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
150 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
151 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
152 B6207342 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
153 B6207366 นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
154 B6207373 นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
155 B6207380 นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
156 B6207403 นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
157 B6207410 นางสาวศลิษา ศรีโบราณ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
158 B6207427 นางสาวฉัตรกมล จันทิสา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
159 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
160 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
161 B6207465 นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
162 B6207472 นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
163 B6207489 นายชนุดร ศรนิยม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
164 B6207502 นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
165 B6207519 นายอำพล เสมียนชัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
166 B6207533 นางสาวพรพักตร์ จำปานิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
167 B6207540 นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
168 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
169 B6207564 นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
170 B6207571 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
171 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
172 B6207595 นางสาวสาวินี หล้าเปี้ย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
173 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
174 B6207618 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
175 B6207625 นายภัทธเวช ใจซื่อ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
176 B6207632 นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
177 B6207656 นางสาวจุฬารัตน์ แสนขอนยาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
178 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
179 B6207687 นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
180 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
181 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
182 B6207717 นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
183 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
184 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
185 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
186 B6207755 นางสาวปาริฉัตร กิ่งวงษา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
187 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
188 B6207779 นางสาวอังศณา รัตนา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
189 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
190 B6207793 นายพีรวัฒน์ มากพันธ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
191 B6207809 นางสาวศรัณย์พร มณีกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
192 B6207816 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
193 B6207823 นายธนาวุฒิ แผลกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
194 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
195 B6207847 นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
196 B6207854 นายพิชิต อนุสนธิวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
197 B6207861 นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
198 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
199 B6207885 นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
200 B6207892 นายจิระเดช ยอดสิงห์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
201 B6207915 นายกษมา สุขชัย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
202 B6207922 นายวิศรุต ต่วนดอน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
203 B6207939 นายกิตติธัช ทิมแก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
204 B6207946 นางสาวสุดารัตน์ คำมุงคุณ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
205 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
206 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
207 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
208 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
209 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
210 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
211 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
212 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
213 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
214 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
215 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
216 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
217 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
218 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
219 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
220 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
221 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
222 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
223 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
224 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
225 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
226 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
227 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
228 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
229 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
230 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
231 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
232 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
233 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
234 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
235 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
236 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
237 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
238 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
239 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
240 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
241 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
242 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
243 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
244 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
245 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
246 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
247 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
248 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
249 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
250 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
251 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
252 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
253 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
254 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
255 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
256 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
257 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
258 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
259 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
260 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
261 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
262 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
263 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
264 B6210106 นายวุฒิพงศ์ ซื่อสัตย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
265 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
266 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
267 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
268 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
269 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
270 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
271 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
272 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
273 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
274 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
275 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
276 B6210908 นางสาวณัฏฐณิชากาญจน์ อินทิยศ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
277 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
278 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
279 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
280 B6227364 นางสาวชูติรัตน์ วงษ์นามน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
281 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
282 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
283 B6227418 นางสาวกมลชนก ชมพัฒน์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
284 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
285 B6227456 นางสาวมะลิวัลย์ มนต์ขลัง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
286 B6227463 นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
287 B6227470 นางสาวญาตาวี บัวมาตย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
288 B6227494 นายนรพนธ์ จงธนะวณิช FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
289 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
290 B6227517 นางสาวศิริขวัญ ลือชา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
291 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
292 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
293 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
294 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
295 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
296 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
297 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
298 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
299 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
300 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
301 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
302 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
303 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
304 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
305 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
306 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
307 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
308 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
309 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
310 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
311 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
312 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
313 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
314 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
315 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
316 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
317 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
318 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
319 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
320 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
321 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
322 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
323 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
324 B6228750 นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
325 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
326 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
327 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
328 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
329 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
330 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
331 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
332 B6228842 นางสาวกรภัทร์ จะโรรัมย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
333 B6228859 นายเกษมพงศ์ ปัทมวงศ์จริยา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
334 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
335 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
336 B6228880 นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
337 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
338 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
339 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
340 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
341 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
342 B6231002 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
343 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
344 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
345 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
346 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
347 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
348 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
349 B6231101 นายธีระติกาญจน์ สารธรรมาธิคุณ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
350 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
351 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
352 B6231132 นายนพปกรณ์ พุทธา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
353 B6231149 นายกัณฐกะ สลิดชัย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
354 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
355 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
356 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
357 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
358 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
359 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
360 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
361 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
362 B6231231 นางสาวเปรมมิตา เกตุวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
363 B6231255 นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
364 B6231262 นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
365 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
366 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
367 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
368 B6231309 นางสาวศตพร สนสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
369 B6231316 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
370 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
371 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
372 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
373 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
374 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
375 B6231385 นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
376 B6231392 นางสาววรกมล คามวัน FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
377 B6231408 นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
378 B6231415 นายธนพร แขมเกษม FOOD TECHNOLOGY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
379 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
380 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
381 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
382 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
383 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
384 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
385 B6232412 นางสาวปาลิตา แสนหล้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
386 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
387 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
388 B6232443 นางสาวพัชรี สิมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
389 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
390 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
391 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
392 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
393 B6232504 นางสาวนงลักษณ์ บรรดาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
394 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
395 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
396 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
397 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
398 B6232559 นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
399 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
400 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
401 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
402 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
403 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
404 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
405 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
406 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
407 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
408 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
409 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
410 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
411 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
412 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
413