ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
2 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
3 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
4 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
5 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
6 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
7 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
8 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
9 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
11 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
12 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
13 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
14 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
15 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
16 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
17 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
18 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
19 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
20 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
21 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
22 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
23 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
24 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
25 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
26 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
27 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
28 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
29 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
30 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
31 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
32 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
33 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
34 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
35 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
36 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
37 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
38 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
39 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
40 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
41 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
42 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
43 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
44 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
45 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
46 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
47 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
48 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
49 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
50 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
51 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
52 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
53 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
54 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
55 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
56 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
57 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
58 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
59 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
60 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
61 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
62 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
63 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
64 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
65 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
66 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
67 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
68 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
69 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
70 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
71 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
72 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
73 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
74 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
75 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
76 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
77 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
78 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
79 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
80 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
81 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
82 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
83 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
84 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
85 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
86 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
87 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
88 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
89 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
90 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
91 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
92 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
93 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
94 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
95 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
96 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
97 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
98 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
99 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
100 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
101 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
102 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
103 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
104 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
105 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
106 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
107 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
108 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
109 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
110 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
111 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
112 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
113 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
114 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
115 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
116 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
117 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
118 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
119 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
120 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
121 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
122 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
123 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
124 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
125 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
126 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
127 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
128 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
129 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
130 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
131 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
132 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
133 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
134 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
135 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
136 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
137 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
138 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
139 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
140 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
141 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
142 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
143 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
144 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
145 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
146 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
147 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
148 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
149 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
150 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
151 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
152 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
153 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
154 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
155 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
156 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
157 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
158 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
159 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
160 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
161 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
162 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
163 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
164 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
165 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
166 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
167 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
168 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
169 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
170 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 SCI15 2101 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ