ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
2 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
3 B6234751 นางสาวชุติสรา ติดนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
4 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ