ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
2 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
3 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
4 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
5 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
6 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
7 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
8 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
9 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
11 B6400019 นางสาวเจียระไน สนนอก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
12 B6400026 นางสาววันวิสา ทับอุดม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
13 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
14 B6400040 นางสาวกัลยาณี สมรับ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
15 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
16 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
17 B6401788 นายณภัทร น้อยชม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
18 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
19 B6402228 นางสาวจุฑามาศ ซ่อนนอก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
20 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
21 B6402259 นายศศิชา สิบทัศน์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
22 B6402327 นางสาวนีรภัทร ชาวไร่ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
23 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
24 B6402365 นางสาวกฤตยา ปานทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
25 B6402372 นางสาวธันยพร หัสดี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
26 B6402389 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
27 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
28 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
29 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
30 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
31 B6402457 นางสาวสุดารัตน์ ลิ้นปรุ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
32 B6402464 นางสาวอัจฉริยา แสนละคร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
33 B6402495 นางสาวบุญยานุช ล้อมทอง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
34 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
35 B6402525 นางสาวสุพรทิพย์ อินทรวารินทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
36 B6402549 นางสาวสิริรัตน์ เงกสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
37 B6402556 นางสาวนิชาภัทร พิณใหม่ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
38 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
39 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
40 B6402600 นางสาววิยะดา ยังสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
41 B6402624 นางสาววรรณนิสา เชิดชู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
42 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
43 B6402655 นายวิทวัส เคหาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
44 B6415617 นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
45 B6417659 นางสาวจิตตานันท์ จงอ่อนกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 60 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
46 B6417673 นางสาวศรีจิตรา เชิดพุทรา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
47 B6417680 นางสาวณัฐมน แซ่คู FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
48 B6417697 นางสาวธันยาภรณ์ เหมจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
49 B6423360 นางสาวชินานันต์ ดอกพุฒ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
50 B6425418 นางสาวพิชญธิดา เดชพลกรัง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
51 B6425449 นางสาวทิพย์สุดา ตอพล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
52 B6425456 นางสาวปริยาภัทร อึ้งวิวัฒน์กุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
53 B6425463 นายวิทวัส ทองดอนเอ FOOD TECHNOLOGY 1 W 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
54 B6425470 นางสาวดวงฤดี กิ่งวงศา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
55 B6425487 นางสาวยุพรัตน์ ขำเอนก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
56 B6428396 นางสาวทิพณภา นัยนิตย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
57 B6429294 นายมโนธรรม เหมนิธิ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
58 B6429980 นางสาวเกษศิรินทร์ จิตรเกษม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
59 B6429997 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
60 B6430191 นางสาวอรสิณี วงค์วารี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
61 B6430627 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
62 B6430641 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
63 B6430658 นางสาวอรอุมา จันโสม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
64 B6432287 นายศุภวิชญ์ สำราญเลิศนภา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
65 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
66 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
67 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
68 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
69 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
70 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
71 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
72 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 SCI02 1113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ