ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
2 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
3 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
4 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
5 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
6 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
7 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
8 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
9 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
10 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
11 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
12 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
13 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
14 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
15 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
16 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
17 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
18 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
19 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
20 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
21 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
22 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101193 PROJECT IN SYSTEM ADMINISTRATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ