ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
2 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
3 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
4 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
5 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
6 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
7 B6301231 นางสาวรวิกร สิริโรจนานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
8 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
9 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
10 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
11 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
12 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
13 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
14 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
15 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
16 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
17 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
18 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
19 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
20 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
21 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
22 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
23 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
24 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
25 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
26 B6325022 นายทัตพงศ์ หงษ์บูชา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
27 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
28 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
29 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
30 B6325114 นางสาวภาณุมาศ วิชัยโย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
31 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
32 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
33 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
34 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
35 B6330538 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
36 B6330545 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 1 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
37 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
38 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
39 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
40 B6333911 นายกวีกานต์ กุลวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
41 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
42 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
43 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
44 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
45 B6335458 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
46 B6335465 นางสาวอารยา โสขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
47 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101201 FOUNDATION IN INFORMATION AND NETWORK SECURITY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ