ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
2 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
3 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
4 B6027797 นายบุนดัม โร Civil Engineering 1 40 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
5 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
6 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
7 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
8 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
9 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
10 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
11 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
12 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
13 B6335205 MissHIN LIZA Mechanical Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
14 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
15 B6335311 MissYOENG KIMHUOY Mechanical Engineering 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
16 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
17 B6335366 MissCHEAK DANE Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
18 B6335373 MissSEANGHUOY CHHOEM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
19 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ TCE 1 10 1 ENG20 2020 GLOBAL PROJECT BASED LEARNING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ