ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
2 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
3 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
4 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
5 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
6 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
7 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
8 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
9 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
10 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
11 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
12 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
13 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
14 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
15 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
16 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
17 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
18 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
19 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
20 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
21 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
22 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
23 B6115487 นายกีรติ สิทธินุภาพ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
24 B6115760 นายอานนท์ สุขรัชชู ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
25 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
26 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
27 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
28 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
29 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
30 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
31 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
32 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
33 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
34 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร ME 1 10 1 525361 VIBRATION ANALYSIS AND MEASURMENT FOR MECHANICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ