ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301491 นายชิษณุพงศ์ ชูลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 3 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
2 B6301712 นางสาวอจลญา ศรีสิงหสงคราม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
3 B6320003 นางสาวณัฎฐา สมศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
4 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
5 B6330552 นางสาวดวงกมล รัตนพงศ์เศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
6 B6330651 นายบุญฤทธิ์ หาญพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
7 B6333973 นางสาวศศิธร ขลากระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
8 B6400873 นางสาวปัญญ์ลภัส พุทธรักษา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
9 B6400903 นายอิทธิราช รุมกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
10 B6401450 นางสาวจุฑารัตน์ สิริกันทวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
11 B6400811 นางสาวประภาพร กุนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
12 B6400828 นายนพรุจ กิ่งแก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
13 B6400835 นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
14 B6400842 นางสาวภัทริกา ลับดีพะเนาว์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
15 B6400859 นายศิวกร แผ่วสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
16 B6400866 นายสุทธิพงศ์ วันนู INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
17 B6400880 นางสาววานิสา ฮวดคันทะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
18 B6400897 นายเจษฎาภรณ์ ปลักกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
19 B6400910 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมภิญโญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
20 B6400927 นางสาวจุฬารัตน์ เสาะรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
21 B6400934 นายกันตพัฒน์ มนัสกิจอัมพร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
22 B6400941 นายสรรพวิท สุดดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
23 B6400958 นายเพชร เตินขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
24 B6400965 นายกิตติภพ สระแกทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
25 B6400972 นางสาวปวริศา ดังกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
26 B6400989 นายพงศกร ล้านใจดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
27 B6400996 นายนนณภัทร ช่วยศิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
28 B6401009 นายชาญณรงค์ จีนกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
29 B6401016 นายปธานิน ศิริปรุ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
30 B6401030 นายชนกันต์ ทวีศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
31 B6401047 นางสาวบัณฑิตา ไชยนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
32 B6401061 นางสาวบุษยารัตน์ ชูเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
33 B6401085 นางสาวน้ำหนึ่ง สุวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
34 B6401108 นางสาวเบญญทิพย์ องอาจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
35 B6401115 นางสาวรัตติยา บุญมา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
36 B6401122 นายศุภณัฐ เกษไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
37 B6401139 นายชโยดม สุขสุพืช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
38 B6401146 นายฌัชชานนท์ สงสุระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
39 B6401153 นายชลสิทธิ์ สัมมาชิต INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 3 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
40 B6401160 นางสาวพรรพษา สายทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
41 B6401177 นายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
42 B6401184 นางสาวนริมล พลหาร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
43 B6401191 นางสาวชญานิน มารัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
44 B6401207 นายญาณวัฒน์ พันธุ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
45 B6401214 นายวรกานต์ ปานกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
46 B6401221 นายนันทิพัฒน์ หัตถโกศล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
47 B6401238 นางสาวพรพรรษา พัดเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
48 B6401245 นางสาววรพิชชา แปลงดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
49 B6401252 นายกัฏฏ์ภักดี ประจักษ์สูตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
50 B6401269 นางสาวชลิตา หาญขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
51 B6401276 นายจักรรินทร์ วัฒนเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
52 B6401283 นางสาวญาณิศา ทางกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
53 B6401290 นางสาวจิรภัทร์ ธารานุวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
54 B6401306 นางสาวจุฑามาศ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
55 B6401313 นายธัญธร ปานทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
56 B6401320 นางสาวชญานิน น้อยปลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
57 B6401337 นางสาวกนกธร กลบสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
58 B6401344 นายปรัตถกร จันทน์หอม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
59 B6401351 นายพัชรดนัย นามภักดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
60 B6401368 นายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
61 B6401375 นายชินพัฒน์ จักร์เล็ก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
62 B6401382 นายวงศธร จากครบุรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
63 B6401399 นายกิตติกรณ์ ขอบโคกกรวด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
64 B6401405 นายภูผา ทองตระกูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
65 B6401412 นายธนกร เหง่าทองหลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
66 B6401436 นายธีรภัทร ภาวะโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
67 B6401443 นายสรวิชญ์ พยัคเดช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
68 B6401467 นางสาวปัณญฑิตา บุญสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
69 B6401474 นายสรรค์พงษ์ เครือศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
70 B6401481 นายกิตติศักดิ์ เพี้ยวสำอางค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
71 B6401498 นายปฏิภาณ ปานถม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
72 B6401504 นางสาวกานต์พิชชา ปัดถาพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
73 B6401511 นางสาวเปี่ยมพร บูชาพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
74 B6401528 นางสาวหัสยา เพชรจอม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
75 B6401535 นายรวิกร บุญราศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
76 B6401542 นายธนกฤต พิมพ์ปรุ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
77 B6401559 นางสาวณัฐณิชา อินทร์พิทักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
78 B6401566 นางสาวอันธิกา หมวกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
79 B6401573 นางสาวจิราพร เงาไพร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
80 B6401580 นางสาวสุวพิชชา วงค์ตาแสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
81 B6401597 นางสาวกุลจิรา ภาโสม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
82 B6401603 นางสาวสรัลชนา เมืองไกร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
83 B6401627 นางสาวณิชาภัทร แอบจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
84 B6401634 นางสาวจุฬารัตน์ อัตโยโค INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
85 B6401641 นางสาวฐานิกา วาตรีบุญเรือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
86 B6401658 นายธรรมรัฐ ประทีปเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
87 B6401665 นางสาวภัทรวดี อมรศิริการกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
88 B6401672 นางสาวอนัญญา จันทรสุขเกษม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
89 B6401689 นางสาวกนกพร เกตุใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
90 B6401696 นางสาวณิชานันท์ แสนตรง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
91 B6401702 นายสุทธิพงษ์ วิไชยคำมาตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
92 B6401719 นางสาววริศรา นุชกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
93 B6401733 นางสาวธรรณภัส วรดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
94 B6401740 นายศรายุทธ ศรีเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
95 B6414276 นายธนภัทร สุภาษา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
96 B6414283 นางสาวพนิตอนงค์ ครุฑขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
97 B6415600 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
98 B6417109 นายปพน เขียวปั้น INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
99 B6417215 นายปองวรุต ศรีรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
100 B6417222 นายธนพัต ศาศวัตวาณิช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
101 B6417239 นางสาวศศิญาพร ทักษิณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
102 B6417246 นางสาวศิริขวัญ วิเศษชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
103 B6417253 นายธีระวุฒิ กลิ่นศรีสุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
104 B6417260 นางสาวจุฑามณี อุ่นจิตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
105 B6417277 นางสาวกันติชา เพ็งกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
106 B6417284 นายภัคสิณจน์ พลอยใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
107 B6417291 นางสาวศศิกานต์ ภู่หมื่นไวย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
108 B6417307 นายชนินทร์ บุตรประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
109 B6417314 นางสาวศศิณา บุญจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
110 B6417321 นางสาววรกมล พงษ์พุทธรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
111 B6417338 นายธุรกิจ ไชยโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
112 B6417345 นางสาวกุลนิษฐ์ อินทรช้าง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
113 B6417352 นายวาคิม เทียมสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
114 B6417369 นางสาวสุภัสสรา ไวยสุณี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
115 B6417376 นายปฐมพร มุ่งแซกกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
116 B6417383 นางสาวณัฐชา ปรีกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
117 B6417390 นายศิวเวท วงษาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
118 B6417406 นายพีรภัทร แคนดา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 3 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
119 B6417413 นางสาวทยิดา รุนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
120 B6417420 นายชยุตม์ น้อยพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
121 B6417437 นายรุ่งรวิน สำนักโนน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
122 B6417444 นางสาวพีราภรณ์ พยัคฆพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
123 B6417451 นางสาวสุชาดา จงเอื้อกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
124 B6417468 นายณัฐดนัย จันทร์แดง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
125 B6417475 นางสาวปาณิสรา วงศ์สมิตกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
126 B6417482 นางสาววิมลณัฐ นาเจริญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
127 B6417499 นางสาวณัฐกานต์ ทุมกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
128 B6417505 นางสาวโมไนย ชำนิประดิษฐการ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
129 B6417512 นายวงศภัค โชคสกุลทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
130 B6417529 นางสาวจิณห์วรา สองเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
131 B6417536 นางสาวจิรกาล เขตสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
132 B6417543 นายธนกร อุ่นคำ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
133 B6417550 นายวรเดช ศรีลาพัฒน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
134 B6417567 นายณ ภัทร สุราษฎร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
135 B6417574 นายพนธกร ไชยมงคล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
136 B6417581 นางสาวณภัทร เยาว์เหมือน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
137 B6417598 นางสาวสิริยากร งอนกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
138 B6417604 นางสาวล้อมเดือน หวังฟังกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
139 B6417611 นางสาวปูริดา บุญประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
140 B6422943 นายภูวเดช รองไชย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
141 B6423032 นายทศพร อ้วนจี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
142 B6423049 นายศิวกร เชาวันกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
143 B6423056 นายกิตติชัย เป๋าอยู่สุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
144 B6423063 นายเอกภพ พรหมนุช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
145 B6423070 นางสาวนิรมล ภักดีนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
146 B6423087 นางสาวภัทราพร พรหมเงิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
147 B6423094 นางสาวปิยธิดา ภุมมารักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
148 B6423100 นางสาวธนัญญา สัมณี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
149 B6423117 นางสาวจิดาภา รวงสวาท INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
150 B6423124 นางสาวชมพูนุท มีแพง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
151 B6423131 นายต้นพรหม สร้อยสังวาลย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
152 B6423148 นายพงศธร มณีสม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
153 B6423155 นายอำนาจ รักการ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
154 B6423162 นางสาวเมธาวี มิตรเกษม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
155 B6423179 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
156 B6423186 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
157 B6423193 นางสาวอัญชิสา จันทร์อ่อน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
158 B6423209 นางสาวพชรพร อ่วมรอต INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
159 B6423216 นางสาวลัดดา ทรงบรรพต INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 60 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
160 B6423223 นายเทพพิทักษ์ คณาศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
161 B6423230 นายปรมัตถ์ สุวรรณวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
162 B6423247 นางสาวสุมิตานัน สกุลแก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
163 B6423254 นางสาวสุรารักษ์ ภักดีโยธิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
164 B6423261 นางสาวธนทรัพย์ กระแสร์สาร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
165 B6423278 นางสาวกัญณัฏฐ์ บุญประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
166 B6423285 นางสาวจินดาพร ยิ่งนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
167 B6423292 นายพรพิพัทธ์ ไพรเขียว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
168 B6423308 นางสาวสาริน นนทะภา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
169 B6423315 นางสาวศุภธิดา เสนาวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
170 B6423322 นายวิศกร สร้อยอุดม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
171 B6423339 นางสาวกมลชนก ไชยสาร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 3 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
172 B6425166 นางสาวณัฐนรี จุลบาท INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
173 B6425173 นางสาวอนัญญา ลิ้มพงศ์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
174 B6425180 นางสาววันเพ็ญ คำขวา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
175 B6425197 นายปภพ บัวเงิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
176 B6425203 นายชัยวัฒน์ พูนดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
177 B6425210 นายธวัชชัย บุญมีมา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
178 B6425227 นายเติมศักดิ์ มงคลทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
179 B6425234 นายธนกฤษฏิ์ ก้านสนธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
180 B6425241 นางสาวธารารัตน์ ปรัชญาพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
181 B6425258 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
182 B6425265 นายพงศกร มักอุดลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
183 B6425272 นายปุณณเมธ งามดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
184 B6425289 นายสันติ สุขศิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
185 B6425296 นายเทพสิทธ สัมฤทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
186 B6425302 นายณราวุฒิ ยืนยง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
187 B6425319 นายณัฐชนน กำลังแพทย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
188 B6425326 นายวัชระ เที่ยงมน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
189 B6425333 นางสาวสกาวรัตน์ สุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
190 B6425340 นายจักรวาล ขันธีสนธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
191 B6425357 นางสาวฐิติวรดา ไชยพยวน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
192 B6425364 นายกิตติธัช เพ็ชรมณี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
193 B6425371 นายศิวัช สิงห์ชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
194 B6425388 นายสรายุทธ โพธิ์แก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
195 B6425395 นางสาวปวิตรา เงินคำคง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
196 B6425401 นายสารัช ทิพย์อักษร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
197 B6428112 นายชัยยศ เขจรลาภ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
198 B6428129 นายธนพงษ์ สาละ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
199 B6428136 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
200 B6428143 นางสาวกฤษติกา เพ็ญจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
201 B6428150 นายภาณุพงศ์ ภู่เขียว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
202 B6428167 นายณัฎ ศรบุญทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
203 B6428174 นายจิรารัชช์ กานต์สิริกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
204 B6428181 นางสาวกุลธิดา คล่องแคล่ว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
205 B6428198 นางสาวสุญญตา แถมวัฒนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
206 B6428204 นายจิรายุทธ พิมพ์เเพทย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
207 B6428211 นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
208 B6428228 นายไพศาล พรจำศิลป์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
209 B6428235 นายอภิสิทธิ์ ชะแลวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
210 B6428266 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
211 B6428273 นางสาวณัฐชยา สุขลัด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
212 B6428280 นางสาวปวีณ์ธนา มาบจะบก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
213 B6428297 นายปิยะ รองในเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
214 B6428303 นายณัฏฐวุฒิ การทหาร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
215 B6428310 นายรชตะ วรรณศิริวรโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
216 B6428334 นายกันตวัฒน์ ประจง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
217 B6428341 นายลัทธพล จากรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
218 B6428358 นายศตวรรษ เนินแสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
219 B6428365 นายเจนณรงค์ สระบัวทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
220 B6428372 นางสาวพิมลรัตน์ เข็มเงิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
221 B6432201 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
222 B6432218 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
223 B6432225 นายพงศธร แสงลี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
224 B6432232 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
225 B6401023 นายอนันท์ทวีป ศิริชัยวงศ์สกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
226 B6401078 นายเมธี สู่สุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
227 B6401092 นายเขมชาติ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
228 B6401429 นายวริทธิ์นันท์ ตันประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
229 B6401610 นายพุฒิกฤษฏิ์ พลเดช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
230 B6401726 นางสาวสุกัญญา มากบุญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 1 1101012 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ