ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
2 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
3 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
4 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
5 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
6 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
7 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
8 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
9 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
10 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
11 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
12 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
13 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
14 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
15 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
16 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
17 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
18 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
19 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
20 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
21 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
22 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
23 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
24 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
25 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
26 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
27 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
28 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
29 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
30 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
31 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
32 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
33 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
34 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
35 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
36 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
37 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
38 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
39 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
40 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
41 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
42 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
43 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
44 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
45 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
46 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
47 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
48 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
49 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
50 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
51 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
52 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
53 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
54 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
55 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
56 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
57 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
58 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
59 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
60 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
61 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
62 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
63 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
64 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
65 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
66 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
67 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
68 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
69 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
70 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
71 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
72 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
73 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
74 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
75 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
76 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
77 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
78 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
79 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
80 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
81 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
82 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803204 PRINCIPLES OF INDUSTRIAL HYGIENE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ