ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
2 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
3 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
4 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
5 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
6 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
7 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
8 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
9 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
10 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
11 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
12 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
13 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
14 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
15 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
16 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
17 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
18 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
19 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
20 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
21 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
22 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
23 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
24 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
25 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
26 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
27 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
28 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
29 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
30 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
31 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
32 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
33 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
34 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
35 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
36 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
37 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
38 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
39 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
40 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
41 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
42 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
43 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
44 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
45 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
46 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
47 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
48 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
49 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
50 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
51 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
52 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
53 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 3 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
54 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
55 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
56 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
57 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
58 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
59 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
60 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
61 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
62 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
63 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
64 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
65 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
66 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
67 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
68 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
69 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
70 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
71 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
72 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
73 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
74 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
75 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
76 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
77 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
78 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
79 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
80 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
81 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
82 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803307 OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT LAWS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ