ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
2 B6412555 นางสาวพรทิพย์ เกษกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
3 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
4 B6412616 นางสาวพิยดาพร สอนสะติ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
5 B6412708 นางสาวปิยธัช จรัสสุวรรณ์กุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
6 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
7 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
8 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
9 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
10 B6412869 นางสาวกนกกาญจน์ คูณกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
11 B6412876 นายชยธร เบ้าหล่อเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
12 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
13 B6412913 นางสาวอาทิตยา แซ่โจว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
14 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
15 B6420390 นางสาวศศิกานต์ เนื่องจำนงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
16 B6420512 นางสาวมิ่งขวัญ ลีโนนอด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
17 B6420529 นางสาวชลนิศา ดอนมงคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
18 B6420598 นางสาวนิรชา อุเทน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
19 B6420604 นางสาวธิดารัตน์ โนนน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
20 B6420628 นางสาวสุภัสสรา วงค์เทศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
21 B6420635 นางสาวบุญยาลักษณ์ สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
22 B6420673 นางสาวศิริรัตน์ ธงภักดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
23 B6420680 นางสาวเสาวนีย์ ภิริรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
24 B6420758 นางสาวศิริวรรณ แผ่นสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
25 B6420796 นางสาวปวันรัตน์ ค้อไผ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
26 B6420857 นางสาวกุลปริยา พิมพ์แพง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
27 B6424596 นางสาวชลธิชา สิทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
28 B6424633 นางสาวชมพูนุช ทองสิงหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
29 B6424671 นางสาวพลอยไพลิน เพิ่มงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
30 B6424732 นางสาวภัทราภรณ์ อุทธิยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
31 B6424756 นายณภัทร กลั่นสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
32 B6424787 นางสาวสมฤดี สัญจรดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
33 B6427139 นางสาวพรรทิภา โตเทพวิมาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
34 B6427153 นายพัชรพล อังกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
35 B6427177 นางสาวเมธาวี ปิตาระเต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
36 B6427207 นายสุริยะ ประโมทะกัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
37 B6427238 นางสาวสุเมธินี เจริญศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
38 B6427245 นางสาวศานตมล ปังศิริพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
39 B6427252 นายธีรพล แย้มกระจ่าง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
40 B6427344 นางสาวสิริภัทร พวงพอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
41 B6427351 นางสาวฐาปณีย์ วันทะมาตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
42 B6427368 นายชาญณรงค์ ชมพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
43 B6427382 นางสาวศราลินี พลเยี่ยม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
44 B6427511 นางสาวทาริดา บุญจอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
45 B6427696 นางสาวธิดารัตน์ สืบจากสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
46 B6427795 นางสาวปัทมพร จงแพทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
47 B6427849 นางสาวสุธินี สุมากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
48 B6430696 นายอิทธิชัย เสาชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
49 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
50 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
51 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
52 B6412548 นางสาวณัฐกานต์ สมบัติประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
53 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
54 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
55 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
56 B6412777 นางสาวดารณี ดอกพุทธา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
57 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
58 B6412791 นายอิทธิเทพ มีใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
59 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
60 B6412890 นายณัฐวุฒิ วงษ์หาจักร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
61 B6412937 นางสาวปรางทิพย์ โสดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
62 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
63 B6420413 นางสาววรินยุพา ผลาทิพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
64 B6420451 นางสาวณัฐธิดา ขัมภรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
65 B6420536 นางสาวอัจฉริยา เฉลิม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
66 B6420543 นางสาวสายเพชร กะการดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
67 B6420550 นางสาวธิดารัตน์ เจริญพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
68 B6420567 นางสาวพรทิพา เชิงจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
69 B6420659 นางสาวชฎาทิพย์ สร้างการนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
70 B6420697 นางสาวชิดชนก ชินฮะง้อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
71 B6420789 นางสาวหทัยกาญจน์ ภูมิบริรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
72 B6420833 นางสาวนพลักษณ์ จันพินิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
73 B6424589 นางสาวชุติมา นามสีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
74 B6424626 นางสาวมนตรการ วิชัยภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
75 B6424664 นางสาวทักษญภรณ์ เกษรนวล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
76 B6424701 นางสาวน้องน้ำฟ้า กรมทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
77 B6424794 นางสาวสุนิสา หารคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
78 B6424824 นางสาวณัฐณิชา วงษ์ราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
79 B6424831 นางสาวนันชิราภรณ์ พิมพรัตน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
80 B6427290 นางสาวดวงจันทร์ บุญสมภพ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
81 B6427375 นางสาวปวีณา หิรัญโท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
82 B6427429 นางสาวปิยะธิดา อีสา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
83 B6427436 นางสาวถิรดา นาคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
84 B6427467 นางสาวจุฑาธิป ดารา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
85 B6427528 นางสาวอรสุมา วงอรุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
86 B6427573 นางสาวสุภัสสร ภูคงน้ำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
87 B6427610 นางสาวพรกนก ศรีลาวัณย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
88 B6427634 นางสาวณัฐกานต์ พาโท OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
89 B6427740 นางสาววิภาดา แย้มศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
90 B6429065 นางสาวณัฏฐา มานะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
91 B6429072 นางสาวสุนิสา เด็ดพุดซา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
92 B6429096 นางสาวธัญพิมล หมั่นชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ