ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
2 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
3 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
4 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
5 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
6 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
7 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
8 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
9 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
10 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
11 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
12 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
13 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
14 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
15 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
16 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
17 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
18 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
19 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
20 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
21 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
22 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
23 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
24 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
25 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
26 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
27 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
28 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
29 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
30 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
31 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
32 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
33 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
34 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
35 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
36 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
37 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
38 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
39 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
40 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
41 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
42 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
43 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
44 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
45 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
46 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
47 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
48 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
49 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
50 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
51 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
52 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
53 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
54 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
55 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
56 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
57 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
58 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
59 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
60 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
61 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
62 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
63 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
64 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
65 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
66 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
67 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
68 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
69 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
70 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
71 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
72 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
73 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
74 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
75 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
76 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
77 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
78 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
79 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
80 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
81 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
82 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
83 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
84 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
85 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
86 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
87 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 60 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
88 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
89 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
90 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
91 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
92 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
93 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
94 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
95 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ