ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
2 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
3 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
4 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
5 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
6 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
7 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
8 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
9 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
10 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
11 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
12 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
13 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
14 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
15 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
16 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
17 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
18 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
19 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
20 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
21 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
22 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
23 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
24 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
25 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
26 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
27 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
28 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
29 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
30 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
31 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
32 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
33 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
34 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
35 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
36 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
37 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
38 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
39 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
40 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
41 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
42 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
43 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
44 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
45 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
46 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
47 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
48 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
49 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
50 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
51 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
52 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
53 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
54 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
55 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
56 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
57 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
58 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
59 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
60 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
61 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
62 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
63 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
64 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
65 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
66 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
67 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
68 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
69 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
70 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
71 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
72 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
73 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
74 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
75 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
76 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
77 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
78 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
79 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
80 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
81 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
82 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
83 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
84 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
85 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
86 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
87 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
88 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
89 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
90 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
91 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
92 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
93 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
94 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
95 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
96 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
97 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
98 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
99 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
100 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
101 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
102 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
103 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
104 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
105 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
106 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
107 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
108 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
109 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
110 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
111 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
112 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
113 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
114 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
115 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
116 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
117 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
118 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
119 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
120 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
121 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
122 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
123 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
124 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
125 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
126 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
127 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
128 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
129 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
130 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
131 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
132 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
133 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
134 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
135 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
136 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
137 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
138 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
139 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
140 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
141 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
142 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
143 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
144 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
145 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
146 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
147 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
148 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
149 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
150 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
151 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
152 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
153 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
154 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
155 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
156 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
157 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
158 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
159 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
160 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
161 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
162 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
163 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
164 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
165 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
166 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
167 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
168 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
169 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ