ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
2 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
3 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
4 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
5 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
6 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
7 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
8 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
9 B6204143 นางสาวพิชชาอร สมบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 801102 EPIDEMIOLOGY
10 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
11 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
12 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
13 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
14 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
15 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
16 B6207984 นายปิยะ ลังกา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
17 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
18 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
19 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
20 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
21 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
22 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
23 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
24 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
25 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
26 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
27 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
28 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
29 B6208127 นางสาวนภัสสร คำหงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 801102 EPIDEMIOLOGY
30 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
31 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
32 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
33 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
34 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
35 B6208196 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
36 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
37 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
38 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
39 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
40 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
41 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
42 B6208264 นางสาวฐิติพร ดีมาก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
43 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
44 B6208288 นายกิตตินรินทร์ พูนกลางวิโรจน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
45 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
46 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
47 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
48 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
49 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
50 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
51 B6208356 นายมงคล พยุยงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
52 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
53 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
54 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
55 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
56 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
57 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
58 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
59 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
60 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 801102 EPIDEMIOLOGY
61 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
62 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
63 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
64 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
65 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
66 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
67 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
68 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
69 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
70 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
71 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
72 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
73 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
74 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
75 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
76 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
77 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
78 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
79 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
80 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
81 B6210175 นางสาวอารียา ธรรมโสม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
82 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
83 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
84 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
85 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
86 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
87 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
88 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
89 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
90 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
91 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
92 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
93 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
94 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
95 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
96 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
97 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
98 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
99 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
100 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
101 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
102 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
103 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
104 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
105 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
106 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
107 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
108 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
109 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
110 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
111 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
112 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
113 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
114 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
115 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
116 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
117 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
118 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
119 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
120 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
121 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
122 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
123 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
124 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
125 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
126 B6232412 นางสาวปาลิตา แสนหล้า ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
127 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
128 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
129 B6232443 นางสาวพัชรี สิมมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
130 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
131 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
132 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
133 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
134 B6232504 นางสาวนงลักษณ์ บรรดาศักดิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 801102 EPIDEMIOLOGY
135 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
136 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
137 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
138 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
139 B6232559 นายภูริทัศน์ ทินนะทาน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 801102 EPIDEMIOLOGY
140 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
141 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
142 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
143 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
144 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
145 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
146 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
147 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
148 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
149 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
150 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
151 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
152 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
153 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
154 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
155 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
156 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
157 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
158 B6232771 นายปริญญา ทานวัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
159 B6232788 นางสาวณัฐนันท์ เพ็งที OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 801102 EPIDEMIOLOGY
160 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
161 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
162 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
163 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
164 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 801102 EPIDEMIOLOGY
165 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
166 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
167 B6232863 นางสาวกัญธิมา ยศพล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
168 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
169 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
170 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 801102 EPIDEMIOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ