ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
2 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
3 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
4 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
5 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
6 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
7 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
8 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
9 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
10 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
11 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
12 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
13 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
14 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
15 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
16 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
17 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
18 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
19 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
20 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
21 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
22 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
23 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
24 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
25 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
26 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
27 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
28 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
29 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
30 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
31 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
32 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
33 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
34 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
35 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
36 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
37 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
38 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
39 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
40 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
41 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
42 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
43 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
44 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
45 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
46 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
47 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
48 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
49 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
50 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
51 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
52 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
53 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
54 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
55 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
56 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
57 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
58 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
59 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
60 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
61 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
62 B6223540 นายอาคม พันวาสนา TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
63 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
64 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
65 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
66 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
67 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
68 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
69 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
70 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
71 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
72 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
73 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
74 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
75 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
76 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
77 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
78 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
79 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
80 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
81 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
82 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
83 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
84 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 1 1 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS
85 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 1 0 527342 DIGITAL TELEPHONY NETWORKS