ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
3 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
4 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
5 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
6 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
7 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
8 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
9 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 1 10 1 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
10 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 10 1 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
11 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
12 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
13 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
14 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
15 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
16 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
17 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
18 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
19 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
20 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
21 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
22 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
23 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
24 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 1 10 1 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
25 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 1 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
26 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
27 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 1 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
28 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
29 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 2 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
30 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
31 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
32 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
33 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
34 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 2 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
35 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
36 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
37 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
38 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
39 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
40 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
41 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
42 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
43 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
44 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 2 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
45 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
46 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
47 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
48 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
49 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
50 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 2 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
51 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 2 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
52 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
53 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
54 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
55 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
56 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 2 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
57 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
58 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
59 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
60 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
61 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
62 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
63 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
64 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
65 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
66 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
67 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
68 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
69 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
70 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
71 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
72 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
73 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
74 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
75 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
76 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
77 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
78 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
79 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
80 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
81 B6238018 นายอภิรักษ์ ศรีอุบล TCE 3 10 1 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
82 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 3 10 0 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
83 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 3 10 3 527243 INSTRUMENT AND MEASUREMENT LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ