ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
2 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
3 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
4 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
5 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
6 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
7 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
8 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
9 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
10 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
11 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
12 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
13 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
14 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
15 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
16 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
17 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
18 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
19 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
20 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
21 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
22 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
23 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
24 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
25 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
26 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
27 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
28 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
29 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
30 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
31 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
32 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
33 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
34 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539306 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ