ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
2 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
4 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
5 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
6 B6104870 นางสาวศิริยากรณ์ จันทพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
7 B6105143 นางสาวพนิดา จารัญ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
8 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
9 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
10 B6105709 นางสาวญาณัจฉรา ชมชัย Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
11 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 1 W 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
12 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
13 B6106317 นายนันทกร โชคบัณฑิต Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
14 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
15 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
16 B6107123 นางสาวจรรยา ถินกระโทก Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
17 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
18 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 W 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
19 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
20 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
21 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
22 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
23 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
24 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
25 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
26 B6111601 นายจิรวัฒน์ โพธิ์เกตุ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
27 B6111649 นายธนากร โพธิ์ศรีบิ้ง Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
28 B6111670 นางสาวชนิดา ไพรเขียว Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
29 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
30 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
31 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
32 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
33 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
34 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
35 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
36 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
37 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
38 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
39 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
40 B6115227 นายรุ่งสุริยา สังฆัง Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
41 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
42 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
43 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
44 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
45 B6118402 นายอิทธิพล วังหนองหว้า Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
46 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
47 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
48 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
49 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
50 B6131418 นายกิตตินันท์ อ้นสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
51 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
52 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
53 B6136017 นายสุรชัย จิระวัฒโธ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
54 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก Electronic Engineering 1 10 1 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
55 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์ Electronic Engineering 1 10 0 539303 R.F. CIRCUIT DESIGN AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ